MEHMET BALiOGLU

Bazı Hedeflerin Göstergelerindeki Sapmalara İlişkin açıklamaların Yer Almaması

Rapor Özet

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41’inci maddesinde; “İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.” denilmiştir.
  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesinde de; “… 2) Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.” denilmiştir.

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Yasa maddelerinde son derece açık bir şekilde ifade edildiği üzere; performans hedef ve göstergelerinde sapmalar olduğunda, bunların nedenlerinin açıklanması gerekir.
  • 2018 İdare Faaliyet Raporu “Performans Sonuçları Tablosu”nda yer alan bazı göstergelerin sapma nedenlerine yer verilmediği görülmüştür.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idaresi cevabında; “Önümüzdeki yıllarda hazırlanacak olan Faaliyet Raporlarında tüm sapmalar dikkate alınarak değerlendirilecektir,” denilmiştir.
  • Sonuç olarak 2023 Yılı denetimlerinde söz konusu hususun izlenmesi yerinde olacaktır.

Rapor Metni

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41’inci maddesinde;

“İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.” Denilirken,

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18’inci

maddesinde de;

“…

2) Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.

…” denilmiştir.

Yasa maddelerinde son derece açık bir şekilde ifade edildiği üzere; performans hedef ve göstergelerinde sapmalar olduğunda, bunların nedenlerinin açıklanması gerekir.

Aşağıdaki tabloda yer alan 2018 İdare Faaliyet Raporu “Performans Sonuçları Tablosu” n da ise, bazı göstergelerin sapma nedenlerine yer verilmediği görülmüştür.

Tablo 6: Sapma Nedenlerinin Olmaması

St.Amaç

St.Hedef

Gösterge

Birimi

St Plan ve

Per.Programdaki Değer

Faaliyet

Raporundaki Değer

Gerçekleşme Yüzdesi

Sapma Nedeni

4.1 Mersin’ in refah ve huzuru için hedeflenen projelerin

gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli kamulaştırma, kira, tahsis konusunda iş ve işlemleri yerine getirmek, taşınmaz yönetimini etkin

kılmak

4.1.1İmar planlarında öngörülen sosyal donatı ve teknik

altyapı alanları ile yollara yönelik kamulaştırma işlemlerini

gerçekleştirmek

Yazılımın kurulmasından itibaren veri girişinin tamamlanma oranı

%

100

92

92

_

4.1. Mersin’ in refah ve huzuru için hedeflenen projelerin

gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli kamulaştırma, kira, tahsis konusunda iş ve işlemleri yerine getirmek, taşınmaz

yönetimini etkin

4.1.2 Belediyeye ait gayrimenkullerin değerini artıracak projeler üreterek hizmet vermek, projelerde ihtiyaç hâsıl olması halinde, tahsis ve kiralama işlemleri yapmak.

Gayrimenkulleri

2.Kira

gelirlerinin artış oranı

%

25

24

96

_

kılmak

yerinde

değerlendirmek ve gelir elde ederek belediye bütçesini

güçlendirmek.

4.1 Mersin’ in refah ve huzuru için hedeflenen projelerin

gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli kamulaştırma, kira, tahsis konusunda iş ve işlemleri yerine getirmek, taşınmaz yönetimini etkin kılmak

4.1.2 Belediyeye ait gayrimenkullerin değerini artıracak projeler üreterek hizmet vermek, projelerde ihtiyaç hâsıl olması halinde, tahsis ve kiralama işlemleri yapmak. Gayrimenkulleri yerinde

değerlendirmek ve gelir elde ederek belediye bütçesini

güçlendirmek.

4. Talep Edilen Taşınmazlara ait tahsis işlemlerinin tamamlanma

oranı

%

80

70

87,50

_

3.1 Engellilere yönelik hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak, engelli bireylerin, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılmalarının önündeki fizik engellerin

kaldırılması amacıyla uygun tedbirlerin alınarak kentin erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi, engelli bireylere yönelik etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin

sağlanması

3.1.2 Kentte bulunan binaların, toplu taşıma

araçlarının açık alanların engellilerin

erişimine uygun hale getirilmesi, engelli bireylerin spor alanında aktif olmasına yönelik her türlü desteğin verilmesi ve Kentte “Her Yaştan Herkese Spor” ilkesini uygulayacak olanakların geliştirilmesi.

4. Erişilebilir duruma getirilen spor tesisi sayısı

ADET

5

4

80

_

1.1 İl sınırları

içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent

oluşturmak

1.1.2 Belediye hizmetlerinin sunumunda kullanılacak alt ve üst yapıyı

gerçekleştirmek

2. Belediyemize ait tesislerin bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı

(%)

%

90

80

88,89

_

1.1 İl sınırları

1.1.2 Belediye

9. Projesi

%

90

73

81,11

_

içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent

oluşturmak

hizmetlerinin sunumunda kullanılacak alt ve üst yapıyı

gerçekleştirmek

tamamlanmış tesislerin uygulanma oranı

4.18 Belediye hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi adına iç denetim faaliyetlerinin etkin verimli ve yol gösterici olmasını

sağlamak

4.18.1 İç denetim faaliyetlerini etkin biçimde

gerçekleştirmek ve yaygınlaştırmak.

7. İzleme sonucu yerine getirilen öneri yüzdesi

%

80

75

93,75

_

4.9 Belediye Personelini ve personel sistemini, ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleyerek, etkinliğini ve

verimliliğini

arttırmak, kurum kültürü ve bilincinin oluşturulmasını

sağlamak

4.9.2 Kurumun etkin, verimli ve nitelikli hizmet üretebilmesi için modern insan kaynağı yönetimi sistemleri

geliştirmek.

2. Kariyer

haritası yapılmış pozisyon sayısı

%

75

68

90,67

_

4.3 Belediyemizin iştiraki ve hissedarı olduğu şirketlerin ve işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi, planlanması ve takibini sağlamak

4.3.1

Belediyemizin şirketlerinin koordinasyonun sağlanması ve izlenmesi ile bütçe içi işletmelerin karlılık ve

verimlilik esasına göre idaresi planlanması ve işletilmesini

sağlamak.

17. Ekmek fabrikasında üretilen ekmek

sayısı (yıl/adet)

ADET

18000000

17053238

94,74

_

4.3 Belediyemizin iştiraki ve hissedarı olduğu şirketlerin ve işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi, planlanması ve takibini sağlamak

4.3.1

Belediyemizin şirketlerinin koordinasyonun sağlanması ve izlenmesi ile bütçe içi işletmelerin karlılık ve

verimlilik esasına göre idaresi planlanması ve

işletilmesini

5. Macit Özcan Spor Kompleksi Sosyal Tesislerinde verilen hizmetlerin memnuniyet

oranı (%)

%

85

82

96,47

_

sağlamak.

4.3 Belediyemizin iştiraki ve hissedarı olduğu şirketlerin ve işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi, planlanması ve takibini sağlamak

4.3.1

Belediyemizin şirketlerinin koordinasyonun sağlanması ve izlenmesi ile bütçe içi işletmelerin karlılık ve

verimlilik esasına göre idaresi planlanması ve işletilmesini

sağlamak.

3. Macit Özcan Spor Kompleksi Sosyal Tesislerinde, organizasyon kapsamında toplu verilen yemek sayısı

ADET

60

48

80

_

10.1 Kentimizin uhdesindeki ticari ve ekonomik yaşamın etkin, verimli ve kalite standartlarına uygun bir yapıya kavuşturulması

10.1.1 Tarım ürünlerinin ticaretinde hizmet ve kalite standartlarını

arttırmak, 5 yıl içinde gerekli yatırımları

yapmak.

10. Paydaş memnuniyet oranı

%

70

66

94,29

_

4.3 Belediyemizin iştiraki ve hissedarı olduğu şirketlerin ve işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi, planlanması ve takibini sağlamak

4.3.1

Belediyemizin şirketlerinin koordinasyonun sağlanması ve izlenmesi ile bütçe içi işletmelerin karlılık ve

verimlilik esasına göre idaresi planlanması ve işletilmesini

sağlamak.

9. Taşucu

Balıkçı Barınağı ve Yat Limanında,

barınma hizmeti verilen gemi ve tekne

sayısı(ay/adet)

ADET

75

65

86,67

_

4.3 Belediyemizin iştiraki ve hissedarı olduğu şirketlerin ve işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi, planlanması ve takibini sağlamak

4.3.1

Belediyemizin şirketlerinin koordinasyonun sağlanması ve izlenmesi ile bütçe içi işletmelerin karlılık ve

verimlilik esasına göre idaresi planlanması ve işletilmesini

sağlamak.

11. Taşucu

Balıkçı Barınağı ve Yat Limanında, elektrik hizmeti verilen gemi ve tekne

sayısı(ay/adet)

ADET

25

23

92

_

5.1 Mersin halkının

5.1.1 Yangın ve

5. Eğitim süresi

A A

180

171

95

_

mal ve can güvenliğini tehdit eden kaza, doğal afet ve yangın olaylarına kısa zamanda intikal ederek en etkin biçimde müdahale

etmek

afetlerle müdahale kapasitesinin

arttırılması ve etkin itfaiye hizmetlerinin sunulması.

(adam/saat)

8.3 Mersinlilere sporu sevdirmek, ulusal ve

uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak

8.3.1 Mersinlilere sporu sevdirmek için spor kursları açmak ve ulusal, uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak, organizasyonlar düzenlemek ve sporcuları

desteklemek.

3. Memnuniyet oranı (%) (Gençlik Kampı)

%

86

79

91,86

_

8.3 Mersinlilere sporu sevdirmek, ulusal ve

uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak

8.3.1 Mersinlilere sporu sevdirmek için spor kursları açmak ve ulusal, uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak, organizasyonlar düzenlemek ve sporcuları

desteklemek.

14. Ödül verilecek antrenör sayısı

KİŞİ

62

57

91,94

_

7.3 Kültür, sanat ve turizm alanında çalışmalar

gerçekleştirerek, kültürel

değerlerimizi

gelecek kuşaklara aktarmak

7.3.2 Kent müzesi ve kütüphane hizmetlerini, İl bütününe yaygınlaştırmak.

7. Yayınlanacak kitap adedi

ADET

15

14

93,33

_

8.2 Sağlıklı ve güvenli bir toplum oluşturmak

8.2.2 Sağlıklı ve güvenilir gıda üretim ve tüketimini

sağlamak.

2. Gıda güvenliği ile ilgili eğitim verilen kişi

sayısı

KİŞİ

4000

3961

99,03

_

8.2 Sağlıklı ve güvenli bir toplum oluşturmak

8.2.2 Sağlıklı ve güvenilir gıda üretim ve tüketimini

sağlamak.

1. Denetlenen iş yeri sayısı

ADET

1300

1295

99,62

_

8.2 Sağlıklı ve

8.2.1 Koruyucu ve

8. Evde sağlık

D E

15000

14332

95,55

_

güvenli bir toplum oluşturmak

tedavi edici sağlık hizmetlerini sunmak ve sunulmasını

sağlamak.

ve bakım hizmet sayısı

9.1 Mersin’de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil yararlanmalarını sağlamak

9.1.1 Mersin’de yaşayan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlarımızın yoksunluklarını gidermek ve sosyal sorunların önlenmesi amacıyla

yardımlar yapmak

2. Aşhaneden yararlananların sayısı

KİŞİ

200000

183696

91,85

_

9.1 Mersin’de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil yararlanmalarını sağlamak

9.1.4 Mersin’de yaşayan vatandaşlarımızın Sosyal, eğitsel ve mesleki yönden desteklenmesini sağlamak, kadınların sosyo- ekonomik yaşam içerisindeki etkinliklerini arttırmak ve gelir elde etmelerine katkıda bulunmak

ayrıca dezavantajlı çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak amacıyla eğitim sanat ve kültür

merkezleri açmak.

2. Faydalanan kadın sayısı

KİŞİ

200

170

85

_

9.1 Mersin’de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil yararlanmalarını sağlamak

9.1.3 Mersin’de yaşayan yaşlı, kadın ve diğer hedef gruplarına yönelik sosyal hizmet faaliyetleri

sunmak.

3. Yararlanan kadın sayısı

KİŞİ

2500

2371

94,84

_

9.1 Mersin’de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil yararlanmalarını

sağlamak

9.1.3 Mersin’de yaşayan yaşlı, kadın ve diğer hedef gruplarına yönelik sosyal

hizmet faaliyetleri

5. Yararlanan şehit ve gazi yakını sayısı

KİŞİ

600

566

94,33

_

sunmak.

9.1 Mersin’de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil yararlanmalarını sağlamak

9.1.2 İl sınırların da yaşayan üniversiteyi kazanmış başarılı öğrencilere ayni ve nakdi yardım

yapmak.

1. Yardım yapılan öğrenci sayısı(üniversite öğrenim yardımı)

KİŞİ

8500

7701

90,60

_

4.2 Kentte yaşayan bütün insanlara etkin verimli ve kaliteli hizmet

üretmek

4.2.1 Etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunumu için proje

üretmek.

3. Proje sayısı

ADET

80

70

87,50

_

12.1 Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için; modern teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak, güvenli, ekonomik, erişimi kolay bir ulaşım sistemi ve buna uygun altyapıyı

oluşturmak

12.1.2 Trafiğin güvenli, sürdürülebilir ve rahat bir şekilde işlerliği için trafik

alt yapısının ve üst yapısının bakımı, onarımı ve yapımı.

3. Düşey işaretleme miktarı(levha)

ADET

8000

7376

92,20

_

12.1 Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için; modern teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak, güvenli, ekonomik, erişimi kolay bir ulaşım sistemi ve buna uygun altyapıyı

oluşturmak

12.1.4 Trafikte güvenliği

arttırmak, trafiği rahatlatmak ulaşımla ilgili sorunları çözecek kararlar almak ve mevzuat üretmek.

12. Yapılan UKOME

toplantı sayısı

ADET

12

11

91,67

_

5.3 Kent Halkının kendini huzur, güven ve eşitlik duygusu içerisinde hissetmelerini sağlayıcı uygulamalar yaparak kentin ve toplumun düzenini

sağlamak

5.3.2 İlçe Belediyeleri ile birlikte yerine getirilecek olan zabıta hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak ve hizmet kalitesini

geliştirmek.

3. Talep ve şikâyetlerin karşılanma oranı

%

%

100

96

96

_

Kamu idaresi cevabında; Önümüzdeki yıllarda hazırlanacak olan Faaliyet Raporlarında tüm sapmalar dikkate alınarak değerlendirilecektir, denilmiştir.

Sonuç olarak Yılı denetimlerinde söz konusu hususun izlenmesi yerinde olacaktır.