MEHMET BALiOGLU

Bazı Hedeflerin, Amaçlarla Aynı Olması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Stratejik amaçlarla hedefler aynı.
  • Hedefler, amacın tekrarı niteliğinde.
  • Hedefler, miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir değil.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Yeni dönem stratejik planda amaç ve hedeflerin aynı olmamasına dikkat edilecek.

Rapor Metni

Aşağıdaki tabloda yer alan stratejik amaçlarla hedeflerin aynı olduğu belirlenmiştir.

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’nda amaç; kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder, şeklinde tanımlanmıştır.

Hedefin tanımında ise; “…

Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir.” Denilmiştir.

Bu tanımdan hareketle aşağıda belirlenen stratejik hedeflerin, tanımlanmış bir zaman dilimini kapsamadığı, miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olmadığı, adeta amacın tekrarı olduğu anlaşılmaktadır.

Tablo 2: Stratejik Amaçlarla Hedeflerin Aynı Oluşu

Stratejik Amaç

Stratejik Hedef

Değerlendirme

4.3:Belediyemizin iştiraki ve hissedarı olduğu şirketlerin ve işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi, planlaması ve işletilmesini sağlamak

4.3.1: Belediyemizin şirketlerinin koordinasyonun sağlanması ve izlenmesi ile bütçe içi işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi, planlaması ve

işletilmesini sağlamak

Hedef, adeta amacın tekrarı olmuş. Oysa hedefin amacın gerçekleşmesine hizmet etmesi gerekirdi.

4.15: Belediye başkanının idari işlerini en iyi şekilde takip ederek, Mersinlilerle buluşmasını sağlamak ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yürütmek

4.15.1: Etkin, verimli, kaliteli ve adil belediyecilik anlayışına uygun olarak, vatandaşla Belediye başkanını buluşturmak, belediye hizmetlerini en iyi şekilde

tanıtmak.

Hedef, bir başka deyişle amacı tekrarlamış.

4.19: Belediyemizin tüm hizmet alanlarında hukukun üstünlüğü ve adalet anlayışı ilkelerinden hareketle; yargı yerlerinde, Belediyemizin menfaatlerini en üst seviyede koruyarak, hukuksal danışmanlık ve çözüm

ilkeleri doğrultusunda hizmet vermek

4.19.1: Belediyenin işlem ve uygulamalarında hukukun üstünlüğünü esas alarak, belediye menfaatlerinin korunması

Amaç, hedeften daha ayrıntılı olmuş.

5.1: Mersin halkının mal ve can güvenliğini tehdit eden kaza, doğal afet ve yangın olaylarına kısa zamanda intikal ederek, en

etkin biçimde müdahale etmek

5.1.1: Yangın ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılması ve etkin itfaiye hizmetlerinin sunulması

Hedef amaç tekrarı olmuş

Kamu idaresi cevabında; Yeni dönem stratejik planda amaç ve hedeflerin aynı olmamasına dikkat edileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak Gelecek dönemde izlenmesi uygun olacaktır.