MEHMET BALiOGLU

Bazı Faaliyetlerin Göstergeler İle Aynı, Bir Faaliyetin İse Uygulanamaz Oluşu

Rapor Özet

Ana Konu

Performans Programı Hazırlama Rehberinde faaliyetlerin göstergelerle aynı olması ve iç denetçi yetkinliklerinin artırılması faaliyetinin uygulanamaz olması.

Temel Bulgular

 • Performans Programı Hazırlama Rehberinde faaliyetlerin göstergelerle aynı olması.
 • İç denetçi yetkinliklerinin artırılması faaliyetinin uygulanamaz olması.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Faaliyetlerin göstergelerden ayrılması.
 • İç denetçi yetkinliklerinin artırılması faaliyetinin yerine uygulanabilir bir faaliyetin konulması.

Rapor Metni

Performans Programı Hazırlama Rehberinde faaliyetin tanımı;

“Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir.” Şeklinde yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda yer alan faaliyetler ise bu tanıma uymamaktadır. Yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim ve hizmetler olmayıp, 4.9.1.1 performans hedefi göstergelerinin birebir aynısıdır.

Tablo 3: Faaliyetlerin Göstergelerle Aynı Olması

Faaliyet

Gösterge

 1. Personel sosyal faaliyetlere katılım oranı

 2. Sosyal faaliyet sayısı

 3. Çalışan memnuniyet oranı

 4. Öneri veren personel oranı

 1. Personel sosyal faaliyetlere katılım oranı

 2. Sosyal faaliyet sayısı

 3. Çalışan memnuniyet oranı

 4. Öneri veren personel oranı

4.18.1.1 performans hedefi (5) nolu “İç denetçi yetkinliklerinin artırılması” faaliyeti ise, uygulanamazdır. Yetkinlik, genel anlamda yetkin olma durumunu, yani belirli bir alandaki sorumluluk ve/veya görevleri yerine getirebilme durumunda olmayı ifade eder. İç denetçi olabilme, görev ve sorumlulukları yasal düzenlemeler ile belirlenmiştir.

Kurumun söz konusu düzenlemeleri artırmak, değiştirmek gibi bir yetkisi bulunmamaktadır.

Kamu idaresi cevabında; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tarafından 26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete ’de Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda idaremizce hazırlanacak olan

2020-2024 Stratejik Planında, raporda tespit edilen bulgular dikkate alınarak Stratejik Plan ve bunun doğrultusunda hazırlanacak olan Performans Programında faaliyet ve göstergeler ayrıştırılacaktır, denilmiştir.

Sonuç olarak Söz konusu hususların yasal gerekliliklere uygunluğu, ilgili yıl denetimlerinde incelenmelidir.