MEHMET BALiOGLU

Bazı Banka Hesaplarının Muhasebe Kayıtlarında Yer Almaması

Rapor Özet

 • Serdivan Belediyesi, bazı banka hesaplarını 102 Bankalar Hesabında izlememektedir.
 • Toplum yararına çalışma programı (TYÇP) kapsamında ilgili kurumdan gelen paraların tutulduğu hesap, sosyal yardım hesabı ve otoyol geçiş ücretlerinin ödendiği HGS hesabı muhasebe kayıtlarında yer almamaktadır.
 • TYÇP kapsamında gönderilen tutarların 333 Emanetler Hesabında izlenmemesi nedeniyle, söz konusu hesap 13.703,19 TL tutarında eksik görünmektedir.
 • HGS hesabına aktarılan tutarlar ile sosyal yardım hesabına aktarılan tutarlar gider hesaplarında izlendiği için 630 Giderler Hesabı 3.154,40 TL fazla görünmektedir.
 • Kamu idaresi cevabında; “Bulgu gereği 11.04.2019 tarih ve 1243 yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi ile yerine getirilmiştir.” denilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 5490 sayılı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Belediyenin, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması için gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
 • Belediye, işlemlerin kayıt dışında kalmasını önlemek için gerekli önlemleri almalıdır.
 • Belediye, faaliyetlerini gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir şekilde muhasebeleştirmelidir.
 • Belediye, banka hesaplarından yapılan işlemleri 102 Bankalar Hesabında izlemelidir.
 • Belediye, emanet olarak alınan tutarları 333 Emanetler Hesabında izlemelidir.

Rapor Metni

Serdivan Belediyesi 2018 yılı içerisinde işlem yapılan bazı banka hesaplarını 102 Bankalar Hesabında izlememektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49 uncu maddesinde; kamu idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile malî sonuç doğuran ve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerle garantilerin ve yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla tutulacağı düzenlenmiştir.

Mezkûr Kanunun 8 inci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 55 inci maddesinde; kurum adına bankaya yatırılacak paraların 102 Bankalar Hesabında muhasebeleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Mezkur Yönetmeliğin 260 ıncı maddesinde; emanet olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların 333 Emanetler Hesabında izleneceği belirtilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden, kurumun hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi ve banka hesaplarından yapılan işlemlerin 102 Bankalar Hesabında izlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Ayrıca emanet olarak alınan tutarların 333 Emanetler Hesabında izleneceği belirtilmiştir.

Serdivan Belediyesi mali tablolarıyla banka hesapları karşılaştırıldığında; toplum yararına çalışma programı (TYÇP) kapsamında ilgili kurumdan gelen paraların tutulduğu hesap, sosyal yardım hesabı ve otoyol geçiş ücretlerinin ödendiği HGS hesabı muhasebe kayıtlarında yer almamaktadır. Bununla beraber HGS hesabına aktarılan tutarlar, banka

hesabında yer almasına rağmen gider kaydedilmektedir. 31.12.2018 tarihi itibariyle TYÇP kapsamında ilgili kurum tarafından yatırılan paralardan banka hesabında 13.703,19 TL bulunmaktadır. Sosyal yardım hesabında aynı tarih itibariyle 150,00 TL, HGS hesabında ise aynı tarih itibariyle 3.004,40 TL bulunmakta olup bu tutarlar muhasebe kayıtlarında yer almamaktadır.

Üç Banka hesabının muhasebe kayıtlarında izlenmemesi sonucu dönem sonu itibariyle

102 Bankalar Hesabı toplam 16.857,59 TL (13.703,19+3.004,40+150,00) eksik görünmektedir. Ayrıca TYÇP kapsamında gönderilen tutarların 333 Emanetler Hesabında izlenmemesi, söz konusu hesabın 13.703,19 TL tutarında eksik görünmesine neden olmuştur. HGS hesabına aktarılan tutarlar ile sosyal yardım hesabına aktarılan tutarlar gider hesaplarında izlendiği için 630 Giderler Hesabı 3.154,40 TL fazla gözükmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu gereği 11.04.2019 tarih ve 1243 yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi ile yerine getirilmiştir. İlgili muhasebe işlem fişi ektedir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgumuza iştirak edilerek gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiştir. Ancak muhasebe kayıtlarının yılı içinde mevzuata uygun olarak yapılmaması nedeniyle, 2018 yılı mali tablolarında 102 Bankalar Hesabı 16.857,59 TL ile 333 Emanetler Hesabı 13.703,19 TL eksik ve 630 Giderler Hesabı ise 3.154,40 TL fazla görünmektedir.