MEHMET BALiOGLU

Banka Kredilerine İlişkin Faiz Tahakkuklarının Dönemsellik İlkesine Uygun Olarak Yapılmaması

Rapor Özet

Ana konu

  • SASKİ tarafından banka kredi faizlerinin ertesi yıla ait kısmının yıl sonunda toplu tahakkuk ettirilmesi.

Temel bulgular

SASKİ tarafından yıl içinde kullanılan kredilerin faizlerinin aylık dönemler yerine yıl sonuna kadarki bölümünün toplu tahakkuk ettirildiği görülmüştür.

  • Yıl sonlarında ise izleyen yıl ödenecek faiz giderleri toplu tahakkuk ettirilmektedir.
  • Kredi faiz kayıtlarının hatalı yapılması ile 630 Giderler Hesabının 6.006.269,94 TL fazla görünmesine sebebiyet verilmiştir.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinde dönemsellik ilkesi muhasebenin temel kavramları arasında sayılmıştır.
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 381 Gider Tahakkukları Hesabının işleyişini açıklayan 291’inci maddesine göre de tahviller dışında kalan borçlara ilişkin ay sonlarında tahakkuk ettirilen ve gelecek aylarda ödenecek işlemiş faiz tutarları 630 Giderler Hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilmelidir.

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Tahakkuk kayıtlarının ilgili mevzuatı çerçevesinde dönemsellik ilkesine uygun yapılması, mali tablolarının tam ve doğru bilgi sunması açısından önem arz etmektedir.
  • Kamu idaresi özetle, bulgu doğrultusunda mevzuata uygun işlem yapılacağını ifade etmiştir.

Rapor Metni

SASKİ tarafından banka kredi faizlerinin ertesi yıla ait kısmının yıl sonunda toplu tahakkuk ettirildiği görülmüştür.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinde dönemsellik ilkesi muhasebenin temel kavramları arasında sayılmıştır. Muhasebede dönemsellik ilkesi, kamu idarelerinin faaliyetlerinin belirli dönemlerde raporlanmasını ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız saptanmasını ifade etmektedir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 381 Gider Tahakkukları Hesabının işleyişini açıklayan 291’inci maddesine göre de tahviller dışında kalan borçlara ilişkin ay sonlarında tahakkuk ettirilen ve gelecek aylarda ödenecek işlemiş faiz tutarları 630 Giderler Hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilmelidir.

Yukarıdaki hüküm değerlendirildiğinde, banka kredilerinin faizleri ait oldukları dönemde tahakkuk ettirilmeli ve o dönemin faaliyet sonuçları hesabında gösterilmelidir.

SASKİ tarafından yıl içinde kullanılan kredilerin faizlerinin aylık dönemler yerine yıl sonuna kadarki bölümünün toplu tahakkuk ettirildiği görülmüştür. Yıl sonlarında ise izleyen yıl

ödenecek faiz giderleri toplu tahakkuk ettirilmektedir. Nitekim 29.12.2022 tarihinde 2023 yılına ait 5.243.923,08 TL faizin tahakkuk kaydı ile izleyen yıla ait faiz gideri dönemsellik ilkesine aykırı olarak 2022 yılı faaliyet sonuçlarına yansıtılmıştır.

Diğer yandan İdarenin tüm kredi taksit ödemelerinin aylık olduğu düşünüldüğünde, tahakkuk eden ve ödenen faiz tutarının eşit (aynı döneme ait) olması gerekmektedir. Ancak 2022 yılı içinde ödenen ve bütçe gideri olarak kaydedilen faiz gideri 62.585.933,27 TL iken, tahakkuk eden ve 630.04 Faiz Giderlerinde yer alan tutar 68.592.203,21 TL olmuştur.

Kamu idaresi özetle, bulgu doğrultusunda mevzuata uygun işlem yapılacağını ifade etmiştir.

Kredi faiz kayıtlarının hatalı yapılması ile 630 Giderler Hesabının 6.006.269,94 TL fazla görünmesine sebebiyet verilmiştir. Tahakkuk kayıtlarının ilgili mevzuatı çerçevesinde dönemsellik ilkesine uygun yapılması, mali tablolarının tam ve doğru bilgi sunması açısından önem arz etmektedir.