MEHMET BALiOGLU

Banka Kredileri Hesaplarının Gerçek Durumu Yansıtmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

Kurumun 2018 yılı bilançosunda yer alan 300-Banka Kredileri hesabının toplamda 1.571.926,90 TL, 400-Banka Kredileri Hesabının ise toplamda 6.971.278,28 TL tutarında eksik olduğu anlaşılmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 232’nci maddesi
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 233’üncü maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kurumun İller Bankasına olan kısa vadeli kredi borçları 300-Banka Kredileri Hesabında, uzun vadeli kredi borçları ise 400-Banka Kredileri Hesabında izlenmelidir.
  • Kredi ödemelerinde 300-Banka Kredileri Hesabına borç kaydı yapılmalı ve vadesi bir yılın altına inen krediler 400-Banka Kredileri hesabından 300-Banka Kredileri Hesabına aktarılmalıdır.

Rapor Metni

İller Bankasına olan borçların bilançoda olması gereken değerleriyle yer almadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 300-Banka Kredileri Hesabının niteliğini açıklayan 232’nci maddesinde; bu hesabın, kurumca banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan kısa vadeli kredilere ilişkin tutarlar ve bu tutarlara eklenen kur farkları ile 400-Banka Kredileri Hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Yönetmeliğin 300-Banka Kredileri Hesabının işleyişini açıklayan 233’üncü

maddesinde ise; 400-Banka Kredileri Hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin bu hesaba alacak, 400-Banka Kredileri Hesabına borç kaydedileceği, İller Bankası ve diğer bankalardan alınan borç tutarlarından vadesi bir yıl veya faaliyet dönemiyle sınırlı olanların bu hesaba alacak, banka veya ilgili diğer hesaplara borç kaydedileceği, kredi geri ödemesi yapıldığında ise bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca; Kurumun İller Bankası ve diğer bankalara olan kısa vadeli kredi borçları 300-Banka Kredileri Hesabında, uzun vadeli kredi borçları ise 400-Banka Kredileri Hesabında izlenmeli, kredi ödemelerinde 300-Banka Kredileri Hesabına borç kaydı yapılmalı ve vadesi bir yılın altına inen krediler 400-Banka Kredileri hesabından 300-Banka Kredileri Hesabına aktarılmalıdır. Kurumun 2018 yılı sonu itibarıyla İller Bankasına olan kısa ve uzun vadeli borçları (faiz hariç) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 8: İller Bankasına Olan Borçlar

Kredinin Numarası

300- Banka Kredileri Hesabında Kayıtlı Olması Gereken Tutar (TL)

400- Banka Kredileri Hesabında Kayıtlı Olması Gereken Tutar (TL)

243649

580.622.39

2.661.810,60

243651

1.070.005,39

13.143.747,91

245927

169.069,36

2.352.236,91

246502

169.689,10

2.457.045,63

246504

684.912,74

9.917.323,54

248402

629.692,07

10.044.471,18

254262

1.490.791,58

32.189.295,15

256001

1.272.492,68

15.967.314,17

256217

535.350,31

6.860.603,87

TOPLAM

6.602.625,62

95.593.848,96

Yapılan incelemede Kurumun;

-İller Bankasına olan kısa vadeli kredi borcu tutarı 6.602.625,62 TL olmasına rağmen

Kurumun kesin mizanında yer alan 300-Banka Kredileri Hesabındaki kayıtlı tutarın 5.030.698,72 TL olduğu,

– İller Bankasına olan uzun vadeli kredi borcu tutarı 95.593.848,96 TL olmasına rağmen Kurumun kesin mizanında yer alan 400-Banka Kredileri Hesabındaki kayıtlı tutarın 88.622.570,68 TL olduğu,

görülmüştür.

Dolayısıyla, Kurumun 2018 yılı bilançosunda yer alan 300-Banka Kredileri hesabının toplamda 1.571.926,90 TL, 400-Banka Kredileri Hesabının ise toplamda 6.971.278,28 TL tutarında eksik olduğu anlaşılmaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Kurumun mevzuat hükümleri uyarınca İller Bankası ve diğer bankalara olan kısa vadeli kredi borçları 300- Banka kredileri hesabında, uzun vadeli kredi borçları ise 400- Banka kredileri hesabında izlenmektedir.

2018 Yılı bilançosunda yer alan 300- Banka kredileri hesabında toplamda 1.571.926,90.-TL, 400-Banka kredileri hesabının ise toplamda 6.971.278,28.-TL tutarındaki eksik olduğu görünen meblağlar, İller Bankasına onaya ve ilgililerine ödenmek üzere giden hakedişlerin onayından sonra muhasebe hesaplarında ve bilançoya aktarılmak üzere kayıtlarımıza girilmektedir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında her ne kadar söz konusu eksik görünen tutarların, İller Bankasına onaya ve ilgililerine ödenmek üzere giden hakedişlerin onayından sonra muhasebe kayıtlarına alınmasından kaynaklandığı ifade edilmiş ise de söz konusu borç tutarları İller Bankası veri sisteminden alınmış ve hakediş onaylarını yansıtan güncel borçlardır. Dolayısıyla bahsedilen eksik ve hatalı uygulamalar, 2018 yılı mali tablolarında 300-Banka Kredileri Hesabının 1.571.926,90 TL, 400-Banka Kredileri Hesabının ise 6.971.278,28 TL eksik görünmesine sebep olmuştur. Bulgu konusu tespite ilişkin düzeltici işlemlerin yapılıp yapılmadığı takip eden denetimlerde izlenecektir.