MEHMET BALiOGLU

Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabının Kullanılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kredi kartı tahsilatlarının muhasebeleştirilmesinde eksiklikler tespit edilmiştir.
  • Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 2019 yılı kayıtlarında 1.139.098,29 TL tutarındaki kredi kartı tahsilatı 109- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı’na kaydedilmemiştir.
  • Bu durum, 2019 yılı mizanında 109- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı’nın 1.139.098,29 TL eksik gösterilmesine sebep olmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 38: 109- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı’nın banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilat ve bunlara ilişkin mahsup ve iade işlemlerinin izlenmesi için kullanılacağını belirtir.
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 39: Banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilatların 109- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı’na borç, 600-Gelirler Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilmesini; banka hesabına aktarılan tutarların ise 109- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı’na alacak, 102-Banka Hesabı’na borç kaydedilmesini zorunlu kılar.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Tüm kredi kartı tahsilatlarının (emanet veya gelir fark etmeksizin) 109- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı’nda izlenmesi önerilmektedir.
  • Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi’ndeki sorunların çözümü için iletişim halinde kalması ve çözüm için girişimlerde bulunmaya devam etmesi önerilmektedir.

Rapor Metni

Kredi kartlarıyla yapılan tahsilatlara ilişkin olarak 109- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabına eksik kayıt yapıldığı görülmüştür.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 109- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabının niteliğini açıklayan 38’inci maddesinde bu hesabın muhasebe birimince banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilat ve bunlara ilişkin olarak yapılan mahsup ve iade işlemlerinin izlenmesi için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmelik’in 39’uncu maddesine göre ise; banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilatlar bu hesaba borç, 600-Gelirler Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilmeli, banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilatlar nedeniyle muhasebe biriminin banka hesabına aktarılan tutarlar bu hesaba alacak, 102-Banka Hesabına borç kaydedilmelidir.

Bursa Uludağ Üniversitesi 2019 yılı yevmiye defterinin incelenmesi neticesinde; yemek ücretlerine ilişkin olarak 183.728,29 TL tutarında, Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (YÖS) ücretlerine ilişkin olarak 955.370,00 TL tutarında olmak üzere toplamda 1.139.098,29 TL tutarında kredi kartı tahsilatı olmasına rağmen, 109- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabına söz konusu tahsilatlara ilişkin herhangi bir kaydın yapılmadığı görülmüştür. Söz konusu uygulama neticesinde kurumun 2019 yılı mizanında 109- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı 1.139.098,29 TL tutarında eksik yer almaktadır.

Kurum tarafından bulguda bahsi geçen hususların dikkate alındığı ve kredi kartı tahsilatlarında 109- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabının kullanımına yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne hem 2019 yılında hem de 2020 yılında karşılaşılan sorunun çözümü için Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminde çağrı açıldığı görülmüştür. Kurumun, niteliği her ne olursa olsun (emanet ya da gelir), her türlü kredi kartı tahsilatını 109- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabında izlemesi mali tablolarda tahsilat türlerinin daha kolay ayırt edilebilmesini ve tahsilata ilişkin kontrol

süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminde karşılaşılan sorunun, Kurum tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan girişimlere devam edilmek suretiyle, çözüme kavuşturulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.