MEHMET BALiOGLU

Avukatlık Vekalet Ücretlerinden Kaynaklı Gelirlerin Eksik Tahakkuk Ettirilmesi

Rapor Özet

 • Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanunu kıyas yoluyla uygulanmaktadır.
 • 1389 sayılı Kanun, 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılmış ve dağıtım usulü 659 sayılı KHK’nın 14. maddesi ile düzenlenmiştir.
 • Belediye lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekalet ücretlerinin % 95’inin dağıtılabileceği, kalan %5’inin ise kurum bütçesine gelir kaydedileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca yıllık limitler nedeniyle dağıtımdan arta kalan tutarların tahsilini takip eden üçüncü bütçe yılının sonunda gelir kaydedilmesi gerekmektedir.
 • 2018 yılında dağıtılan 107.951,37 TL tutarında avukatlık vekalet ücretinden kaynaklı idare payı olarak sadece 1.489,77 TL’nin gelir kaydedilmiştir.
 • Yıl içerisinde dağıtımı yapılan avukatlık vekalet ücretlerinden kaynaklı idare payının eksik hesaplandığı, geçmiş yıllarda tahsil edilip son üç yıl boyunca dağıtımı yapılamayan tutarların ise Belediye bütçesine gelir kaydedilmediği tespit edilmiştir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Yıl içerisinde dağıtımı yapılan avukatlık vekalet ücretlerinden kaynaklı idare payının eksik hesaplanması ve geçmiş yıllarda tahsil edilip son üç yıl boyunca dağıtımı yapılamayan tutarların Belediye bütçesine gelir kaydedilmemesi dolayısıyla 333 Emanetler Hesabı bilançoda, 600 Gelirler Hesabı faaliyet sonuçları tablosunda hata barındırmaktadır.
 • Belediyenin idare payını doğru bir şekilde hesaplaması ve bütçesine gelir kaydetmesi gerekmektedir.
 • Söz konusu hesaplar bakımından İdarenin mali tablolarının doğru ve güvenilir veri içermesini sağlamak amacıyla gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Belediye lehine karara bağlanıp tahsil edilen avukatlık vekalet ücretlerinin dağıtımı sırasında bütçeye gelir olarak kaydedilmesi gereken tutarların eksik kaydedildiği, kalan kısmın 333 Emanetler Hesabında tutulduğu görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Avukatlık ücretinin dağıtımı” başlıklı 82’nci maddesinde; belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun’un kıyas yolu ile uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin “Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler ile atıflar” başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasında 1389 sayılı Kanun’un yürürlükten kaldırıldığı, diğer mevzuatta 1389 sayılı Kanun’a yapılan atıfların bu KHK’ya yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

659 sayılı KHK’nın “Davalardaki temsilin niteliği ve vekalet ücretine hükmedilmesi ve dağıtımı” başlıklı 14’üncü maddesinin ikinci fıkrasında;

“(2) İdareler lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekalet ücretleri, hukuk biriminin bağlı olduğu idarenin merkez teşkilatında bir emanet hesabında toplanarak idare hukuk biriminde fiilen görev yapan personele aşağıdaki usul ve sınırlar dahilinde ödenir.

 1. Vekalet ücretinin; dava ve icra dosyasını takip eden hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata %55’i, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara %40’ı eşit olarak ödenir.

 2. Ödenecek vekalet ücretinin yıllık tutarı; hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü, avukatlar için (10.000) gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının oniki katını geçemez.

 3. Yapılacak dağıtım sonunda arta kalan tutar, hukuk biriminde görev yapan ve (b) bendindeki tutarları dolduramayan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara ödenir. Bu dağıtım sonunda arta kalan tutar üçüncü bütçe yılı sonunda ilgili idarenin bütçesine gelir kaydedilir.” denilmektedir.

659 sayılı KHK’ya dayanılarak çıkartılan Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Ödenecek vekalet ücretinin limiti ve dağıtım şekli” başlıklı 6’ncı maddesinin (c) bendinde; yukarıda yer verilen düzenlemeler doğrultusunda dağıtımı yapılmayan %5’lik kısmın muhasebe birimince gelir kaydedileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda sayılan düzenlemelerle, Belediye lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekalet ücretlerinin % 95’inin dağıtılabileceği, kalan %5’inin ise kurum bütçesine gelir kaydedileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca yıllık limitler nedeniyle dağıtımdan arta kalan tutarların tahsilini takip eden üçüncü bütçe yılının sonunda gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, Belediye tarafından 2018 yılı içerisinde 107.951,37 TL tutarında avukatlık vekalet ücreti dağıtıldığı, ancak %5’lik idare payı olarak sadece 1.489,77 TL’nin gelir kaydedildiği görülmüştür.

Sonuç olarak yıl içerisinde dağıtımı yapılan avukatlık vekalet ücretlerinden kaynaklı idare payının eksik hesaplandığı, geçmiş yıllarda tahsil edilip son üç yıl boyunca dağıtımı yapılamayan tutarların ise Belediye bütçesine gelir kaydedilmediği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Denetim raporunda yapılan tespitler doğrultusunda ilgili birimi tarafından çalışmalara başlanmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi cevabında bulgu konusu hususlara iştirak edilerek, yapılan tespitler doğrultusunda ilgili birim tarafından çalışmalara başlandığı ifade edilmektedir. Ancak, bulguda belirtilen hata ve eksiklikler İdarenin 2018 yılı mali tablolarını olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda; yıl içerisinde dağıtımı yapılan avukatlık vekalet ücretlerinden kaynaklı idare payının eksik hesaplanması ve geçmiş yıllarda tahsil edilip son üç yıl boyunca dağıtımı yapılamayan tutarların Belediye bütçesine gelir kaydedilmemesi dolayısıyla 333 Emanetler Hesabı bilançoda, 600 Gelirler Hesabı faaliyet sonuçları tablosunda hata barındırmaktadır. Söz konusu hesaplar bakımından İdarenin mali tabloları doğru ve güvenilir veri içermemektedir.