MEHMET BALiOGLU

Avans Niteliğindeki Harcırah Ödemelerinin İş Avans ve Kredileri Hesabında Takip Edilmesi

Rapor Özet

  • 161-Personel Avansları Hesabı: sürekli ve geçici görev yolluğu avansları, ödeme gününden önce ödenen maaş ve ücret avansları
  • 160-İş Avans ve Kredileri Hesabı: bütçedeki ödeneğe dayanılarak verilen iş avans ve kredileri
  • 161-Personel Avansları Hesabı kullanılmıyor
  • Avans niteliğindeki harcırah ödemeleri 160-İş Avans ve Kredileri Hesabına kaydediliyor
  • 161-Personel Avansları Hesabı ve 160-İş Avans ve Krediler Hesabında 15.282,01 TL hatalı bilgi oluşmuştur
  • Yurt içi görev yolluğu avansları, personel avansları talep olması durumunda 161 personel avansları hesabında takip edilmeye başlanılacaktır.
  • İlgili yönetmeliğe uygun olarak harcırah avans ödemelerinin muhasebeleştirilmesi

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 161-Personel Avansları Hesabına ilişkin “Hesabın niteliği” başlıklı 127’nci maddesinde; bu hesabın, mevzuatı uyarınca verilen sürekli ve geçici görev yolluğu avansları ile ödeme gününden önce ödenmesine karar verilen maaş ve ücret ödemeleri karşılığı verilen avansların izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Mezkûr Yönetmelik’in 160-İş Avans ve Kredileri Hesabına ilişkin “Hesabın niteliği” başlıklı 124’üncü maddesinde;

“Bu hesap, kurumca mevzuatı gereğince bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen iş avans ve kredilerinin izlenmesi için kullanılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki Yönetmelik hükümlerinden anlaşılacağı üzere, avans niteliğindeki harcırah ödemelerinin161-Personel Avansları Hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.

İdarenin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde;161-Personel Avansları Hesabının kullanılmadığı ve avans niteliğindeki harcırah ödemelerinin 160-İş Avans ve Kredileri Hesabına kaydedildiği görülmüştür.

İdarece verilen avans niteliğindeki harcırah ödemlerinin 161-Personel Avansları Hesabında muhasebeleştirilmemesi nedeniyle, mali tablolardaki 161-Personel Avansları Hesabı ve 160-İş Avans ve Krediler Hesabında 15.282,01 TL hatalı bilgi oluşmuştur.

Kamu idaresi cevabında; “Yurt içi görev yolluğu avansları, personel avansları talep olması durumunda 161 personel avansları hesabında takip edilmeye başlanılacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; avans niteliğindeki harcırah ödemelerinin iş avans ve kredileri hesabında takip edilmeye başlanacağı belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.