MEHMET BALiOGLU

Asgari Ücret Prim Desteğinin Genel Bütçeye Gelir Kaydedilmek Üzere Gönderilmemesi

Rapor Özet

Rapor Metni

Asgari ücret prim desteğinden elde edilen tutarların genel bütçeye gönderilmeyerek emanetler hesabında tutulduğu görülmüştür.

27.01.2016 tarihli 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17’nci maddesi ile 5510 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 68’inci maddenin 8’inci fıkrasında;

“(1)Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

 1. 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

 2. 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen

  sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

  2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.

  (8) 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.”

  Denilmektedir.

  Uygulamaya ilişkin olarak 11.02.2016 tarih ve 2016-4 sayılı ile yayınlanan SGK Genelgesi’nin “İhale Makamlarınca Destekten Yaralanan İşverenlerin Hakedişlerinden Yapılacak Kesintilere İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinde;

  “…Hakedişten kesilen tutarlar veya emanete alınan tutarlar, Sosyal Güvenlik Kurumunun “İdarelerce e-borç sorgulama” ekranından görüntülenerek destek tutarının kesinleşmesinden sonra genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere illerde muhasebe müdürlüklerinin ilçelerde ise mal müdürlüklerinin banka hesaplarına aktarılır. Emanete alınan tutarlar yararlanılan asgari ücret destek tutarlarından fazla ise bu tutarlar idarelerce işverenlerin varsa borçlarına mahsup edilir. Borcunun bulunmadığının anlaşılması durumunda ise işverenlere iade edilir.”

  Denilmektedir.

  Bu Genelge’ye göre prim desteğinden yararlanan işverenden hizmet alımı yapan kamu idaresinin kestiği destek tutarını genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere göndermek durumunda olduğu açıkça belirtilmiştir.

  Bu durumda kamu idareleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında; ödenecek sosyal güvenlik primlerinden, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinde belirtilen tutardaki asgari ücret destek primlerini o yıl boyunca ödediği hakediş tutarlarından keserek

  genel bütçeye göndermekle yükümlüdür.

  2017 ve 2018 yıllarında 5510 sayılı Kanun’a eklenen geçici 71’inci ve 75’inci madde ile söz konusu uygulamaya devam edilmiştir.

  2018 yılında geçici 75’inci maddenin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer veren Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 20.06.2018 tarihli ve 24010506-010.06-E.6249622 sayılı Genelgesi’nde ise daha önceki genelgelerde hakedişten kesilen veya emanete alınan tutarların destek tutarının kesinleşmesinden sonra genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere illerde muhasebe müdürlüklerinin ilçelerde ise mal müdürlüklerinin banka hesaplarına aktarılacağının açıklandığı belirtilmiştir.

  Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar uyarınca, İdarenin yüklenicinin hak edişlerinden keserek emanete aldığı tutarları muhasebe veya mal müdürlüklerinin banka hesaplarına aktarması ve bu tutarların genel bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

  2018 yılı denetiminde, yukarıda işleyişi, dayanağı ve ilgili diğer hususlarından bahsettiğimiz asgari ücret prim desteği uygulaması sonucunda; 31.12.2018 tarihi itibariyle 2016 yılından süregelen ve 333.98 kod numaralı, “5510 Sayılı Kanun’un Geçici 68’inci maddesi Uyarınca Yapılan Kesintiler” adlı emanet hesabının alacağında biriken toplam 2.389.562,62 TL’nin genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili mal müdürlüğünün banka hesabına aktarılması gerekmektedir.

  Şu ana kadar mevzuatta belirtildiği şekilde aktarımı yapılmayan bu tutarın emanet hesabında kalmaya devam etmesi, genel bütçe gelirlerinde azalmaya yol açmaktadır. Bununla birlikte toplam 2.389.562,62 TL’nin emanet hesabında bulunması bu tutarın Belediye tarafından kullanım olanağını doğurması ile esasen genel bütçeye ait olan bir kaynağın riske girmesine neden olmaktadır.

  Kamu idaresi cevabında; “Bulgu doğrultusun da bundan sonraki işlemlerde gerekli hassasiyet gösterilecektir.”

  Denilmiştir.

  Sonuç olarak Bulgumuzda belirtilen hususlar Belediye tarafından kabul edilerek gereğinin yapılacağı bildirilmektedir. Bulgumuzda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Belediye tarafından yüklenicinin hakedişlerinden kesilerek emanete alınan 2.389.562,62 TL asgari

  ücret prim desteği tutarının ilçe mal müdürlüğünün banka hesabına aktarılmamasının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmiştir.

  Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.