MEHMET BALiOGLU

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ndeki Usule Aykırı Periyodik Kontrol Ücreti Belirlenmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Belediyeler, sınırları içerisinde hizmete sunulacak asansörlerin tescilini yapmak, yıllık periyodik bakımlarını yapmak veya yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmanın yetkisine sahiptir.
  • Belediyelerin karar organı belediye meclisidir.
  • Periyodik kontrol ücreti, ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir.
  • Belediye ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşu arasında yapılacak protokolde taban ve tavan fiyat esas alınarak belirlenecek periyodik kontrol ücretinin belediye meclisi tarafından belirlenmesi gerekir.
  • Gaziemir Belediyesi ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası arasında imzalanan Gaziemir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Asansörlerin Periyodik Kontrolleri Hakkında Protokol’de, ilgili Bakanlık tarafından ilan edilen taban ile tavan fiyat aralığı esas alınarak belirlenmesi gereken periyodik kontrol hizmet bedeli ile periyodik kontrol ücretinin ilgili idareye aktarılacak kısmı belediye meclisi tarafından belirlenmesi gerekirken meclis kararı alınmadan belirlenmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5393 sayılı Belediye Kanunu, 15. madde (s) bendi
  • 5393 sayılı Belediye Kanunu, 17. madde
  • Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği, 20. madde

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye meclisi tarafından belirlenmesi gereken periyodik kontrol hizmet bedelinin ve periyodik kontrol ücretinin ilgili idare olan Belediyeye aktarılacak kısmının Gaziemir Belediye Meclisi tarafından belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Rapor Metni

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyelerin Yetkileri ve İmtiyazları” başlıklı 15’inci maddesinin (s) bendinde belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmanın, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmanın ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmanın, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmanın belediyelerin yetkisinde olduğu,

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye meclisi” başlıklı 17’nci maddesinde, Belediye meclisinin belediyenin karar organı olduğu,

hükme bağlanmıştır.

24.06.2015 tarihinde yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin “Periyodik kontrol ücreti” başlıklı 20’nci maddesinde, periyodik kontrol ücretinin, komisyon kararı doğrultusunda tespit edilerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tebliğ ile ilan edilen taban ve tavan fiyat aralığı esas alınarak ilgili idarenin karar organı tarafından belirleneceği, A tipi muayene kuruluşunun, bina sorumlusundan ve/veya asansör yaptırıcısından tahsil edeceği periyodik kontrol ücretinin azami % 10’unu, protokol

yapacağı ilgili idareye aktaracağı, periyodik kontrol ücretinin ilgili idareye aktarılacak kısmının, ilgili idarenin karar organı tarafından belirleneceği ve taraflar arasında imzalanacak protokolde yer alacağı hükmü bulunmaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, belediye sınırları içerisinde hizmete sunulacak asansörlerin tescilini yapmak, yıllık periyodik bakımlarını yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmanın belediyelerin yetkileri dahilinde olduğu, belediyelerin karar organının belediye meclisi olduğu ve belediye ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşu arasında yapılacak protokolde taban ve tavan fiyat esas alınarak belirlenmesi gereken periyodik kontrol ücretinin belediye meclisi tarafından belirlenmesi gerektiği ve ilgili idare olan Belediyeye aktarılacak periyodik kontrol ücretinin azami %10’unun yine belediyenin karar organı olan belediye meclisi tarafından belirleneceği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemelerde, 04.12.2017 tarihinde Gaziemir Belediyesi ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası arasında imzalanan Gaziemir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Asansörlerin Periyodik Kontrolleri Hakkında Protokol’de, ilgili Bakanlık tarafından ilan edilen taban ile tavan fiyat aralığı esas alınarak belirlenmesi gereken periyodik kontrol hizmet bedeli ile periyodik kontrol ücretinin ilgili idareye aktarılacak kısmının belediye meclisi tarafından belirlenmesi gerekirken meclis kararı alınmadan belirlendiği görülmüştür.

Sonuç olarak, belediye meclisi tarafından belirlenmesi gereken periyodik kontrol hizmet bedelinin ve periyodik kontrol ücretinin ilgili idare olan Belediyeye aktarılacak kısmının Gaziemir Belediye Meclisi tarafından belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “04.12.2017 – 31.12.2019 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde Gaziemir Belediyesi ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında imzalanan Asansörlerin Periyodik Kontrolleri Hakkında Protokol 04.12.2017 tarihinde Başkanlık makamı tarafından imzalanmıştır. Belediye Meclisi tarafından gerekli taban ve tavan fiyat aralığı esas alınarak belirlenmesi gereken periyodik hizmet bedeli ile ilgili temmuz ayı Belediye Meclisi’ne teklifte bulunulmuştur.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edileceği belirtilmiştir. Yapılacak işlemlerin takibi için bulgu konusu tespitin devam edip etmediği sonraki yıl denetimlerinde izlenecektir.