MEHMET BALiOGLU

Asansör Muayene Kuruluşundan Periyodik Kontrol Ücreti Payının Tahsil Edilmemesi

Rapor Özet

Ana konu

 • Belediye ile A tipi muayene kuruluşu arasında imzalanan protokol gereği, belediye sınırları içerisindeki asansörlerin periyodik kontrol ücretlerinin %10’nun ilgili idare payı olarak belediyeye ödenmesi gerekecektir.
 • Belediye ile A tipi muayene kuruluşu arasında yapılan protokol, belediye meclisinden yetki alınmadan İmar ve Şehircilik Müdürü tarafından imzalanmış ve protokol gereği ilgili idare payı muayene kuruluşu tarafından belediyeye ödenmemiştir.
 • Belediye gelir kaybına uğramıştır.

Temel bulgular

 • Belediye ile A tipi muayene kuruluşu arasında yapılan protokol, belediye meclisinden yetki alınmadan imzalanmıştır.
 • Protokol gereği belediyeye ödenmesi gereken idare payı ödenmemiştir.
 • Belediye gelir kaybına uğramıştır.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

 • 5393 sayılı Belediye Kanunu
 • Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

 • Belediye ile A tipi muayene kuruluşu arasında imzalanan protokolün feshedilmesi ve yeni bir protokolün belediye meclisi kararı alınarak imzalanması gerekmektedir.
 • Protokol gereği belediyeye ödenmesi gereken idare payının muayene kuruluşu tarafından belediyeye ödenmesi gerekmektedir.
 • Belediyeye gelir kaybına yol açan işlemlerden sorumlu kişiler hakkında gerekli idari ve hukuki işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Serdivan Belediyesi ile A tipi muayene kuruluşu arasında konusu idare sınırları içerisindeki asansörlerin periyodik bakımının yapılması olan protokol; belediye meclisinden yetki alınmadan İmar ve Şehircilik Müdürü tarafından imzalanmış, yapılan protokol gereği

Belediyeye ödenmesi gereken ilgili idare payı muayene kuruluşu tarafından Belediyeye ödenmemiştir.

İl sınırları içerisindeki hizmete sunulan asansörlerin tescil ve periyodik kontrolleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyelerin Yetkileri ve İmtiyazları” başlıklı 15 nci maddesinin (s) bendinde yer alan “Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.” hükmü gereğince belediyelerin yetkisindedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (j) bendinde belediye adına imtiyaz verilmesine karar verme görevi meclisin görevleri arasında sayılmıştır.

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin “Periyodik Kontrol Ücreti” başlıklı 20 nci maddesinin 2 nci fıkrasında;

“A tipi muayene kuruluşu, bina sorumlusundan ve/veya asansör yaptırıcısından tahsil edeceği periyodik kontrol ücretinin azami % 10’unu, protokol yapacağı ilgili idareye aktarır. Periyodik kontrol ücretinin ilgili idareye aktarılacak kısmı, ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir ve taraflar arasında imzalanacak protokolde yer alır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden; asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin protokolü ve asansör periyodik kontrol ücretinin belediyeye aktarılacak kısmının belediye meclisi tarafından belirlenmesi ve belirlenen miktarın belediyenin A tipi muayene kuruluşu ile yapacağı protokolde yer alması gerektiği anlaşılmaktadır.

Belediye ile A tipi muayene kuruluşu arasında yapılan Asansörlerin Periyodik Kontrolleri Hakkında Protokolün “Asansör Periyodik Kontrol Bedeli” başlıklı 7 nci maddesinde ise;

“Yüklenici, bina sorumlusundan ve/veya asansör yaptırıcısından tahsil edileceği KDV hariç periyodik kontrol ücretinin %10’unu ilgili idare payı (İİP) olarak protokol yapacağı ilgili idareye yıllık periyotlarda makbuz karşılığında aktarır.” denilmektedir.

Serdivan Belediyesi ile A tipi muayene kuruluşu arasında 25.12.2017 tarihinde

imzalanan protokol meclis kararı alınmadan İmar ve Şehircilik Müdürü tarafından imzalanmıştır. Protokolün “Asansör Periyodik Kontrol Bedeli” başlıklı 7 nci maddesinde asansör kontrol ücretlerinin %10’nun ilgili idare payı olarak belediyeye ödenmesi gerektiği kararlaştırıldığı halde 2018 yılı içerisinde ilgili firma tarafından Belediyeye herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükmü gereğince söz konusu protokolün yapılabilmesi için Belediye Meclis Kararı gerekmekte olup Meclis Kararı olmaksızın yapılan protokol mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Protokol gereği Belediyeye ödenmesi gereken idare payının ödenmemesi sonucunda ise Belediye gelir kaybına uğramaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.05.2019 tarih ve 1379 sayılı yazısı ile Asansör Muayene Periyodik Kontrol Ücreti Payının 23.05.2019 tarihinde belediye hesabına yatırıldığı belirtilmiştir. İlgili evraklar ektedir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgumuza iştirak edilerek gerekli işlemlerin yapıldığı belirtilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.