MEHMET BALiOGLU

Asansör Muayene Kuruluşunca Tahsil Edilen Periyodik Kontrol Ücreti Üzerinden Alınması Gereken İdare Payı İçin Belediye Meclisince Karar Alınmaması ve Bu Nedenle Söz Konusu Payın Takip Edilememesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • İlçe sınırları içerisindeki hizmete sunulan asansörlerin tescil ve periyodik kontrolleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15’nci maddesinin (s) bendinde yer alan hükmü gereğince belediyelerin sorumluluğundadır.
  • Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinin 2’nci fıkrasında, A tipi muayene kuruluşu tarafından belediyeye aktarılacak olan periyodik kontrol ücretinin azami %10’unun, ilgili idareye aktarılacağı belirtilmiştir.
  • Belediye meclisi tarafından asansör muayene kuruluşu tarafından belediyeye aktarılacak olan periyodik kontrol ücretinin oranına ilişkin karar alınması ve bu orana muayene kuruluşu ile belediye arasında imzalanan protokolde yer verilmesi gerekmektedir.
  • İdarenin mali işlemlerinin incelenmesi neticesinde, A tipi muayene kuruluşu tarafından belediyeye aktarılacak olan periyodik kontrol ücreti (azami %10’u) oranının Belediye Meclisi tarafından belirlenmediği ve taraflar arasında imzalanan protokolde bu orana yer verilmediği tespit edilmiştir.
  • Sonuç olarak belediyenin ilgili gelirlerini takip etmesi ve asansör muayene kuruluşunca tahsil edilen periyodik kontrol ücreti üzerinden alınması gereken azami %10 luk idare payı için de meclis kararı alması gerekmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
  • Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin ilgili gelirlerini takip etmesi.
  • Asansör muayene kuruluşunca tahsil edilen periyodik kontrol ücreti üzerinden alınması gereken azami %10 luk idare payı için meclis kararı alınması.

Rapor Metni

İlçe sınırları içerisindeki hizmete sunulan asansörlerin tescil ve periyodik kontrolleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyelerin Yetkileri ve İmtiyazları” başlıklı 15’nci maddesinin (s) bendinde yer alan, “Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.” hükmü gereğince belediyelerin sorumluluğundadır.

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin “Periyodik Kontrol Ücreti” başlıklı 20’nci maddesinin 2’nci fıkrasında;

A tipi muayene kuruluşu, bina sorumlusundan ve/veya asansör yaptırıcısından tahsil edeceği periyodik kontrol ücretinin azami % 10’unu, protokol yapacağı ilgili idareye aktarır. Periyodik kontrol ücretinin ilgili idareye aktarılacak kısmı, ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir ve taraflar arasında imzalanacak protokolde yer alır.” denilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre belediye meclisi tarafından asansör muayene kuruluşu tarafından belediyeye aktarılacak olan periyodik kontrol ücretinin oranına ilişkin karar alınması ve bu orana muayene kuruluşu ile belediye arasında imzalanan protokolde yer verilmesi gerekmektedir.

İdarenin mali işlemlerinin incelenmesi neticesinde, A tipi muayene kuruluşu tarafından belediyeye aktarılacak olan periyodik kontrol ücreti (azami % 10’u) oranının Belediye Meclisi tarafından belirlenmediği ve taraflar arasında imzalanan protokolde bu orana yer verilmediği tespit edilmiştir. Bu durumda, İdare gelirinin takibi açısından mevzuatında belirtilen şekliyle işlem tesis edilmesi gerektiği açıktır.

Kamu idaresi cevabında; “Söz konusu bulgu incenmiş olup; Sancaktepe Belediyesi 2014 yılı RoyalCert firmasını yetkilendirmiş, sözleşmenin Madde 11-3 uyarınca karşılıklı görüşerek RoyalCert firmasının 2015 yılında da yetkilendirilmesine karar vermiştir.

Sancaktepe Belediyesi’nin A tipi muayene kuruluşuyla protokolünün var olduğu gözükmekte olup, Belediyemiz sınırları içerisindeki asansörlerin yıllık periyodik kontrolü

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılmaya devam etmektedir.

Sancaktepe Belediyesi ile RoyalCert arasında imzalanan protokolün 8. maddesinin e fıkrasında ;

“ Periyodik Kontrol Hizmet Bedeli RC ve Sancaktepe Belediyesi ile karşılıklı olarak ‘Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM:2015/24)’ ile belirlenen hizmet bedeline uygun şekilde aşağıdaki tabloda yazan rakamlar üzerinden olması kararlaştırılmıştır. RC, AİBPKY’ in 20/2 maddesine uygun olarak periyodik kontrol ücretinin azami %10’unu Sancaktepe Belediyesi’ne aktarır. ” denilmektedir.

ASANSÖR DURAK SAYISI

YILLIK KONTROL BEDELİ

1 – 5

150+İİP+KDV

6 – 10

170+İİP+KDV

11 – 15

200+İİP+KDV

16 – 20

240+İİP+KDV

21 – 25

280+İİP+KDV

Buna göre ilgili idare payı olarak RoyalCert’in hesabına; 1-) 2016 yılı için 45.117,36 TL tahakkuk edilmiş

2-) 2017 yılı için 55.392,54 TL tahakkuk edilmiş olup;

2018 yılı için de ilgili pay tahakkuk ettirilerek takibi yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; asansör muayene kuruluşu ile protokol düzenlendiği ve bu protokolde %10 luk idare payının alınmasının öngörüldüğü belirtilmiştir. Ancak yapılan incelemede belediyenin %10 luk idare payı için meclis kararı almadığı görülmüştür. Ayrıca protokolde öngörülen %10 luk idare payı tahakkuk ettirlmiş olmasına rağmen 2015 yılından beri herhangi bir tahsilatın yapılmadığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak belediyenin ilgili gelirlerini takip etmesi ve asansör muayene kuruluşunca tahsil

edilen periyodik kontrol ücreti üzerinden alınması gereken azami %10 luk idare payı için de meclis kararı alması gerekmektedir.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.