MEHMET BALiOGLU

Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletmesinin Gelirlerinin Giderlerini Karşılayamaması ve Mali Yapılarının Bozulması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi’nin gelirleri giderlerini karşılayamamakta ve mali yapısı bozulmaktadır.
 • 2019 yılında hastane 149.867.884,62 TL gider açığı vermiştir.
 • Hastanenin 2019 yılı sonu itibarıyla 492.461.426,83 TL borcu bulunmaktadır.
 • Düşük fiyat tarifeleri, yüksek maliyetli tedavi yöntemleri, fatura edilemeyen işlemler, SGK kesintileri, personel giderlerinin döner sermayeden karşılanması, artan cari giderler ve yatırım maliyetleri, gecikme faizleri gibi faktörler gelir-gider dengesizliğine neden olmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4-A, 4-B maddeleri

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Fiyat tarifelerinin güncellenmesi
 • Yüksek maliyetli tedavilere ilişkin fiyatlandırmanın gözden geçirilmesi
 • Fatura edilemeyen işlemlerin azaltılması
 • SGK ödemelerinin ve kesintilerinin düzenlenmesi
 • Personel giderlerinin döner sermaye dışından karşılanması
 • Cari giderlerin kontrol altına alınması
 • Yatırım maliyetlerinin optimize edilmesi
 • Tedarikçilere zamanında ödeme yapılması

Rapor Metni

Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletmesini gelirlerinin giderlerini karşılayamadığı ve mali yapılarının bozulduğu görülmüştür.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2019 yılı gideri 531.948.231,50 TL, geliri ise 382.080.346,88 TL’dir. Gelirler giderleri karşılayamamış Giderler gelirlerden 149.867.884,62 fazla gerçekleşmiştir. Öte yandan Araştırma Uygulama Hastanesinin 2019 yılı sonu itibariyle özel sektöre 364.152.126,58 TL, Hazine Ve Maliye Bakanlığına 128.309.300,25 TL olmak üzere toplam 492.461.426,83 TL borcu bulunmaktadır.

 1. Fiyat tarifelerinin yıllar itibariyle maliyetlerin çok altında kalması ve güncellenmemesi,

 2. Üniversite hastanelerinin 3’üncü derece yani son başvuru merkezleri olması dikkate alındığında, sundukları sağlık hizmetlerinin ileri teknikleri kapsayan yüksek maliyetli tedavi yöntemleri olması ancak bu hizmetlere ilişkin maliyetlerle orantılı fiyatlandırmanın yapılmamış olması,

 3. Sadece üniversite hastanelerinde yapılan ve bu yüzden de Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında olmayan, yani fatura edilemeyen işlemlerden oluşan gelir kaybı,

 4. Paket tedavi programlarında özel durum arz eden hastalıkların tedavisi için harcanan malzeme ve ilaç bedellerinin tümünün yer almaması,

 5. Döner sermayenin en büyük gelir kalemini oluşturan Sosyal Güvenlik Kurumunun ödemelerinden yapılan kesintilerin Global Bütçe uygulaması ile azalmış olmasına rağmen, kesintiler nedeni ile kurumun nakit akışını doğru planlayamaması,

 6. Hastaneye ait tüm personel giderleri örneğin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-A, 4-B maddelerine tabi olarak çalışan personelin giderleri ile denge tazminatları gibi ödemelerin döner sermaye bütçesinden yapılması,

 7. Hastanenin cari giderlerinin döner sermaye bütçesinden karşılanması

 8. Bilimsel araştırma giderlerinin döner sermaye gelirlerinden desteklenmesi,

 9. Yatırımların, hizmet binalarının ve maddi duran varlıkların bakım ve onarımlarının günden güne artan maliyetleri,

 10. Nakit yetersizliği nedeniyle tedarikçilere ödemelerin zamanında yapılamamasından dolayı satın alma maliyetlerinin artması ve eklenen mahkeme ve faiz işlemleri

Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletmelerinin gelirlerinin giderleri karşılayamamasına ve mali durumlarının bozulmasına neden olduğu değerlendirilmiştir.