MEHMET BALiOGLU

Ankara Üniversitesi Taşınmazlarında Cins Tashihi Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversiteye ait arazi ve arsaların üzerine yapılan binaların tapu kayıtlarında cins tashihlerinin yapılmadığı 2018 yılı Sayıştay denetiminde tespit edilmiştir.
  • Bu husus 2019 yılında da devam etmiştir.
  • Üniversiteye ait arazi ve arsaların üzerine yapılan binaların tapu kayıtlarında cins tashihinin yapılması gerekmektedir.
  • Gölbaşı 50. Yıl Kampüsünün bulunduğu 720 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerindeki yapılardan başlamak üzere cins tashihinin yapılması çalışmaları başlatılmış ancak Kurum kayıtları ile tapu kayıtlarının birbirine uygun hale getirilmesi işlemleri 2019 yılı sonu itibariyle tamamlanamamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in “Cins tashihlerinin yapılması” başlıklı 10’uncu maddesinin 1. ve 2. Fıkraları
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Üniversiteye ait arazi ve arsaların üzerine yapılan binaların tapu kayıtlarında cins tashihlerinin yapılması
  • Kurum kayıtları ile tapu kayıtlarının birbirine uygun hale getirilmesi

Rapor Metni

Üniversiteye ait arazi ve arsaların üzerine yapılan binaların tapu kayıtlarında cins tashihlerinin yapılmaması hususu 2018 yılı Sayıştay denetiminde tespit edilerek bulgu konusu yapılmış olmasına rağmen bu işlemlerin 2019 yılında sonuçlandırılmadığı görülmüştür.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik”in “Cins tashihlerinin yapılması” başlıklı 10’uncu maddesinde:

“(1) (Değişik: 3/6/2014-2014/6455 K.) Kamu idarelerince; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde veya kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, taşınmazlar mevcut kullanım şekli ile kayıtlara alınır. Kamu idareleri taşınmazların cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yaparlar.

(2) Tahsis edilen ve üzerinde irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar açısından bu yükümlülük kullanan idarenin veya gerçek veya tüzel kişilerin durumu tespit eden yazısı üzerine taşınmaz maliki idareye aittir. Ancak cins tashihine ilişkin gerekli belgeler ile buna ilişkin malî yükümlülükler kullanıcılar tarafından karşılanır.” Düzenlemeleri yapılmıştır. Bu düzenlemelere göre üniversiteye ait arazi ve arsaların üzerine yapılan binaların tapu kayıtlarında cins tashihinin yapılması gerekmektedir.

Kurum tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ hükümlerine göre yapı kayıt belgeleri oluşturularak Gölbaşı 50. Yıl Kampüsünün bulunduğu 720 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerindeki yapılardan başlamak üzere cins tashihinin yapılması çalışmaları başlatılmış ancak Kurum kayıtları ile tapu kayıtlarının birbirine uygun hale getirilmesi işlemleri 2019 yılı sonu itibariyle tamamlanamamıştır.