MEHMET BALiOGLU

Amortisman Kayıtlarının Gerçeği Yansıtmaması

Rapor Özet

Ana konu

* Serdivan Belediyesi’nde amortisman defterinin tutulmaması nedeniyle amortisman kayıtlarının hatalı yapılması.

Temel bulgular

* Amortisman defterinin kullanılmaması sonucu, duran varlıklara ilişkin amortisman hesaplamalarında edinim tarihleri göz ardı edilerek hatalı bir şekilde amortisman ayrılması.
* Belediyenin aktifinde bulunan duran varlık sayısının ve çeşidinin çokluğu; her birinin aktife giriş tarihlerinin ve amortisman oranlarının farklı olması; “Duran Varlıklar Amortisman Defteri”nin kullanılmıyor olması sebebiyle hatalı muhasebe kayıtlarının toplam tutarının tam olarak tespit edilememesi.
* Amortisman defterlerinin tutulmaması, kayıtlarda olması gereken amortisman tutarlarının hesaplanamamasına sebebiyet vermekte bu da 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabında yer alan 36.570.299,45 TL’nin gerçeği yansıtmaması sonucunu doğurmaktadır.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

* Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 187 nci maddesi
* Amortisman ve Tükenme Paylarına ilişkin Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nin 9 uncu maddesi

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

* Duran varlıkların amortisman hesaplamalarında edinim tarihlerinin dikkate alınması ve hatalı amortisman kayıtlarının düzeltilmesi.
* Duran Varlıklar Amortisman Defteri’nin kullanılması ve ilgili amortisman kayıtlarının bu deftere kaydedilmesi.
* Hatalı muhasebe kayıtlarının toplam tutarının tam olarak tespit edilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması.
* Amortisman defterlerinin düzenli olarak tutulması ve amortisman kayıtlarının doğru bir şekilde yapılması konusunda belediye çalışanlarına eğitim verilmesi.

Rapor Metni

Serdivan Belediyesince amortisman defterinin tutulmaması sonucunda amortisman kayıtları hatalı yapılmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 187 nci maddesinde bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıklar için amortisman ayrılacağı belirtilmiştir. Aynı Maddede duran varlıklara ilişkin; amortisman süre, yöntem ve oranları ile ilgili olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usullerin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Mezkur Yönetmeliğin “Tutulacak Diğer Defterler” başlıklı 18 inci bölümünün 491 inci maddesinde ise Duran Varlıklar Amortisman Defteri sayılmıştır.

Amortisman ve Tükenme Paylarına ilişkin Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin 9 uncu maddesinde ise amortismana tabi her bir varlığın Ek-2’de yer alan Duran Varlıklar Amortisman Defterine kaydedileceği belirtilmiştir.

Serdivan Belediyesince Duran Varlıklar Amortisman Defterinin kullanılmaması sonucunda, Belediye tarafından edinilen duran varlıkların amortisman hesaplamalarında edinim tarihleri göz ardı edilerek hatalı bir şekilde amortisman ayrılmıştır. Her ne suretle olursa olsun kayıtlardan çıkarma durumunda ilgili duran varlığa ne kadar amortisman

ayrıldığı ve duran varlığa ilişkin amortisman ayırma süresinin dolmasına rağmen amortisman ayrılmaya devam ediliyor olup olmadığının kontrolü yapılamamaktadır. Belediyenin aktifinde bulunan duran varlık sayısının ve çeşidinin çokluğu; her birinin aktife giriş tarihlerinin ve amortisman oranlarının farklı olması; “Duran Varlıklar Amortisman Defteri”nin kullanılmıyor olması sebebiyle hatalı muhasebe kayıtlarının toplam tutarı tam olarak tespit edilememiştir.

Amortisman defterlerinin tutulmaması, kayıtlarda olması gereken amortisman tutarlarının hesaplanamamasına sebebiyet vermekte bu da 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabında yer alan 36.570.299,45 TL’nin gerçeği yansıtmaması sonucunu doğurmaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “31.12.2018 tarih ve 4399 nolu yevmiye ile bulgu gereği yerine getirilmiştir. İlgili muhasebe işlem fişi ektedir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye savunmasında bulgu konusu hususları yerine getirdiğini ifade etmiş olsa da yapılan inceleme sonucunda bulguda belirtilen tespitler devam ettiğinden 2018 yılı mali tablolarında 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabında yer alan tutarlar gerçeği yansıtmamaktadır.