MEHMET BALiOGLU

Altyapı Kazı İzni Harcının Takip ve Tahsilinin Yapılmaması

Rapor Özet

Rapor Metni

Belediye sınırları içerisinde yer alan sokaklarda yapılan kazılardan Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından elde edilen gelirlerin Kuruma aktarılmadığı ve bu tutarların da Kurum tarafından takip edilmediği anlaşılmıştır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun “Altyapı hizmetleri” başlıklı 8 inci maddesi ile büyükşehir içindeki altyapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla altyapı koordinasyon merkezinin kurulacağı, altyapı koordinasyon merkezlerinin çalışma esas ve usullerinin çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen Kanun hükmüne dayanılarak hazırlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği 15.06.2016 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr Yönetmeliğin “Görev ve yetkileri” başlıklı 8 inci maddesinin (f) bendi ile altyapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verilmesi ile buna ilişkin bedelin belirlenmesi işlemlerinin altyapı koordinasyon

merkezinin yetkisinde olduğu; “Hesabın oluşumu ve geliri” başlıklı 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri cadde, bulvar, meydan ve sokaklarında yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirlerin büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak altyapı yatırım hesabında toplanacağı, sokakların kazısından elde edilen bu gelirlerin ilgili belediyeye aktarılacağı, bu paraların ise büyükşehir ilçe belediyeleri tarafından sadece cadde, bulvar, meydan ve sokakların asfalt ve kaldırımların yapımında kullanılacağı, bu gelirlerin amacı dışında kullanılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, büyükşehir ilçe belediyeleri cadde, bulvar, meydan ve sokaklarında yapılacak tüm kazılardan elde edilen gelirlerin büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak altyapı yatırım hesabında toplanması, sokakların kazısından elde edilen gelirlerin ise ilgili belediyeye (sokaklarında kazı yapılan) aktarılması gerekmektedir.

Belediye sınırlarındaki sokak kazılarından elde edilen gelirlere ilişkin olarak idareye herhangi bir aktarım yapılmamış olup, Belediye tarafından bu hususta herhangi bir takip işlemi de yapılmamaktadır.

Sonuç olarak söz konusu kazılardan alınması gereken bedellerin alınmaması Belediye açısından gelir kaybına yol açmaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu gereği belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bildirilmiş olup, Fen İşleri Müdürlüğünün 22.05.2019 tarih ve 216 sayılı cevap yazısında AYKOME ile ilgili görüşmelerin devam edildiği, bulgu gereğinin yerine getirileceği belirtilmiştir. İlgili belgeler ektedir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiş olup, bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.