MEHMET BALiOGLU

Alt Yükleniciye İşin Tamamının Yaptırılması

Rapor Özet

  • Bazı yapım işlerinde işin tamamının alt yükleniciye yaptırıldığı tespit edilmiştir.
  • Yüklenici ile alt yüklenici arasındaki sözleşmelerde belirtilen bedelin ihale bedelinden düşük olması, işin tamamının alt yükleniciye verilmesi hususunu değiştirmemektedir.
  • Bu durum hem Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin hem de ihale sözleşmesinin ilgili hükümlerine aykırıdır.
  • Kamu idaresi, yüklenicinin alt yüklenici ile yaptığı sözleşmelerde belirtildiği gibi sözleşme bedelinin ihale bedelinden düşük olmasına ve yaptırılan iş miktarının da altında kalmamasına dikkat edecektir.
  • Belediye tarafından kabul edilen bulgunun gereği yapılacaktır.
  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Belediye tarafından birim fiyatlı olarak ihale edilen bazı yapım işlerinde işin tamamının alt yükleniciye yaptırıldığı tespit edilmiştir.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 4’üncü maddesinde, alt yüklenici; “Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları” başlıklı 20’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında; “İşin tamamı hiçbir suretle alt yükleniciler marifetiyle yaptırılamaz.” denilerek işin tamamının alt yüklenicilere yaptırılamayacağı açık olarak belirtmiştir.

Yukarıdaki hükme paralel olarak İdari Şartname’de de işin tamamının alt yüklenicilere yaptırılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde geçen tanımdan alt yüklenicinin işin belli bir kısmında uzmanlaşan, bu konuda asıl yükleniciden daha uzman olan kişi olduğu anlaşılmaktadır. Yine işin tamamının alt yükleniciye yaptırılması sözleşmenin devredilmesi

anlamına da gelebilmektedir. Böyle bir durumda sözleşmenin devri hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Aşağıdaki tabloda ayrıntıları gösterilen alt yüklenici çalıştırılan yapım işlerinde, işin tamamı alt yükleniciye yaptırılmak suretiyle mevzuata aykırılık meydana getirilmiştir.

Tablo 14: İşin Tamamının Alt Yükleniciye Yaptırıldığı Sözleşmeler

İşin Adı

Alt İşveren Sözleşmesinde Geçen ifade

İdare Malı Asfalt ile Yol Yapılması İşi

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında projelerde ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile idarece hazırlanmış cetvelde yer alan iş kalemleri için taşeron tarafından teklif edilen 400.000,00 TL

(dörtyüzbintürklirası) bedel üzerinden akdedilmiştir.”

2018 yılı Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Sınırları İçerisinde İnşaat

Grubu Bakım ve Onarım İşleri

Taşeron ekte sunulan Alt yükleniciye yaptırılması düşünülen işler listesindeki imalatların tamamını 1.474.804,85 TL yaparak işi

tamamlayacaktır.

Merkez Mahallerde Yol ve Tretuvar Yapım İşi

Taşeron ekte sunulan Alt yükleniciye yaptırılması düşünülen işler listesindeki imalatların tamamını 5.800.000,00 TL yaparak işi

tamamlayacaktır.

Tek Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama Yol Yapılması İşi

Sözleşmenin konusu ana sözleşmeye bağlı olarak Eskişehir Tepebaşı Belediyesine bağlı 60 dekar Tek Kat Sathi Kaplama Yapımı ve 10.000 ton Granüler Temel Serimi Yapım İşi

Sonuç olarak yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmeler incelendiğinde alt yükleniciye yaptırılan iş miktarlarının ihalede yapılması düşünülen işlerin tamamı olduğu anlaşılmıştır. Alt yüklenici ile yapılan sözleşme bedelinin ihale bedelinden düşük olması, işin tamamının alt yükleniciye verilmesi hususunu değiştirmemektedir. Bu husus hem Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin hem de ihale sözleşmesinin ilgili hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Yüklenicinin alt yüklenici ile yaptığı sözleşmelerde belirtildiği gibi sözleşme bedelinin ihale bedelinden düşük olmasına dikkat edilmekte olup, yaptırılan iş miktarının da altında kalması hususuna, gereken özen ve dikkat tarafımızca gösterilecektir.”

Denilmiştir.

Sonuç olarak Bulgumuzda belirtilen hususlar Belediye tarafından kabul edilerek gereğinin yapılacağı bildirilmektedir. Bulgumuzda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, bazı yapım işlerinde işin tamamının alt yükleniciye yaptırılmasının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmiştir.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.