MEHMET BALiOGLU

Akademik Teşvik Ödeneğine İlişkin İnceleme ve Değerlendirme Süreçlerinde Hatalı Uygulamaların Olması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Pamukkale Üniversitesi 2019 yılı özel bütçesinin incelenmesinde, akademik teşvik ödemelerine esas teşkil eden bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin değerlendirilmesinde eksiklikler tespit edilmiştir.
  • Bazı dosyalarda, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nde yer alan şartlara uyulmadığı halde bazı projelerin, ödüllerin ve patentlerin puanlandığı ve akademik teşvik ödemesine esas alındığı tespit edilmiştir.
  • Yönetmelikteki düzenlemelerin bazen geniş yorumlandığı ve bazı faaliyet türlerinin yanlış değerlendirildiği görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun “Akademik Teşvik Ödeneği” başlıklı Ek 4’üncü maddesi
  • 14/05/2018 tarihli ve 2018/11834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Akademik teşvik ödeneği ile ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmek, ödemelerin gerçekleşmesinde muhtemel suistimalleri önlemek ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak için akademik teşvik ödemeleri için öngörülen inceleme ve değerlendirme süreçlerinin daha etkin ve dikkatli işletilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Pamukkale Üniversitesi 2019 yılı özel bütçesinin incelenmesinde, akademik teşvik ödemelerine esas teşkil eden ve akademisyenler tarafından beyan edilen bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin değerlendirilmesinde bazı eksiklerin olduğu tespit edilmiştir.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun “Akademik Teşvik Ödeneği” başlıklı Ek 4’üncü maddesinde, her bir takvim yılı için, bir önceki yıla ait ilgili mavzuatta tanımlanan akademik faaliyetlerin esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanacağı ifade edilmektedir.

Kanunun vermiş olduğu yetkiye dayanılarak çıkarılan ve 2019 yılında uygulanan 14/05/2018 tarihli ve 2018/11834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde söz konusu teşvik ödemesine temel teşkil edecek olan puanların nasıl hesaplanacağı, bunlarla ilgili komisyon ve kurulların nasıl oluşacağı, itirazların incelenme yöntemleri detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

2019 yılı akademik teşvik ödemelerinde kullanılacak puanların değerlendirildiği dosyaların örneklem yolu ile incelenmesi sonucunda bazı dosyalarda, Yönetmelikte yer alan

şartlara uymadığı halde bazı projelerin, ödüllerin ve patentlerin puanlanarak akademik teşvik ödemesine esas alındığı tespit edilmiştir.

Öğretim üyelerinin bilimsel ve sanatsal çalışmalarını teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla yürürlüğe giren Yönetmelikteki düzenlemelerin bazen geniş yorumlandığı, bazı faaliyet türlerinin yanlış değerlendirildiği görülmüştür. Akademik teşvik ödeneği ile ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmek, ödemelerin gerçekleşmesinde muhtemel suistimalleri önlemek ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak için akademik teşvik ödemeleri için öngörülen inceleme ve değerlendirme süreçlerinin daha etkin ve dikkatli işletilmesi gerekmektedir.