MEHMET BALiOGLU

4734 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılması Gereken Satın Almaların Bu Kanun Hükümleri Çerçevesinde Gerçekleştirilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

 • Şirketin Kamu İhale Kanunu’nun (4734 sayılı) hükümlerine uymadığı

Temel Bulgular

 • Şirket, 4734 sayılı Kanunun 2. maddesine göre genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özeller de dâhil olmak üzere; özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlerin kapsamında bulunmaktadır.
 • Şirket’in %99,80’i olan sermayesi Şişli Belediyesi’ne aittir.
 • Şirket, doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçların temini için yapacağı alımlar dışında kalan her türlü mal, hizmet ve yapım işlerinin satın alınmasında 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.
 • Ancak, Şirket’te 4734 sayılı Kanun hiçbir satın alma sürecinde dikkate alınmamaktadır.
 • Örneğin, KDV hariç 810.000,00 TL bedelli kız yurdu binasının bakım ve onarım işlerinin yapılması işi ihale açılmadan gerçekleştirilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Şirketin Kamu İhale Kanunu’nun (4734 sayılı) hükümlerine uygunluk sağlamak amacıyla çalışmalar başlatması gerekmektedir.
 • Şirketin, 2019 yılı içinde “istisna belgesi” belgesi için başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Şirketin, ana sözleşmesinde gerekli değişiklikleri yapması gerekmektedir.
 • Şirketin, organizasyon yapısındaki konuya ilişkin eksiklikleri gidermesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Şirketin istisna kapsamı dışındaki satın almalarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uyulmamaktadır.

4734 sayılı Kanunun 2’nci maddesine göre genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit

kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler Kanunun kapsamında bulunmaktadır. Bu çerçevede sermayesinin yüzde 99,80’i Şişli Belediyesi’ne ait olan Şirketin Kanun kapsamında olduğu açıktır. Öte yandan Kanunun 3’üncü maddesinin (g) bendinde “2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli ikitrilyon üçyüzmilyar Türk Lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları” istisnalar arasında sayılmıştır. Dolayısıyla Şirket doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçların temini için yapacağı alımlar dışında kalan her türlü mal, hizmet ve yapım işlerinin satın alınmasında 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. Ancak Şirket’te 4734 sayılı Kanun hiçbir satın alma sürecinde dikkate alınmamaktadır. Örneğin KDV hariç 810.000,00 TL bedelli kız yurdu binasının bakım ve onarım işlerinin yapılması işi ihale açılmadan gerçekleştirilmiştir.

Şirketin Kanunda istisna olduğu belirtilenler dışında kalan her türlü mal, hizmet ve yapım işi satın alma süreçlerinin 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Şirketimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygunluk sağlamak amacıyla çalışmalar başlatılmış olup, 2019 yılı içinde “istisna belgesi” belgesi almak için başvuru yapılacak, şirket ana sözleşmesinde gerekli değişiklikler sağlanacak ve organizasyon yapısındaki konuya ilişkin eksiklikler giderilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında bulguda belirtilen hususa iştirak edildiği ve 2019 yılı içerisinde satın almalarda 4734 sayılı Kanun’un uygulanması için gerekli çalışmaların yapılacağı belirtilmiştir. Bulgu konusu edilen tespitlerin devam edip etmediği takip eden denetim döneminde izlenecektir.