MEHMET BALiOGLU

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na Göre Kiraya Verilmesi Gereken Taşınmazların İşgaliye Alınmak Suretiyle Kullandırılması

Rapor Özet

 • Ana konu: Belediye Gelirleri Kanunu kapsamına girmeyen taşınmazların işgaliye alınmak suretiyle yönetildiği tespit edilmiştir.
 • Temel bulgular:
  • İdare tarafından 2464 sayılı Kanun’da kapsamı belirtilen yerlerden olmayan bağımsız kullanıma müsait, dükkân ve işyeri niteliğindeki 10 adet taşınmazın işgaliye alınmak suretiyle kullandırıldığı tespit edilmiştir.
  • Bu taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale yoluyla kiralanması gerekirken, ihalesiz olarak kiraya verilmiştir.
 • Yasal ve düzenleyici çerçeve:
  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
 • Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları:
  • İdare tarafından işgaliye alınmak suretiyle kullandırılan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale yoluyla kiralanmalıdır.
  • İdare, bu taşınmazları ihale yoluyla kiralamadığı için kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanmamıştır.

Rapor Metni

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “İşgal Harcı” başlıklı 52’nci maddesinde;

Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir:

 1. Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali,

 2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali,

 3. Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali (Bisiklet ve motosikletler hariç)” denilmektedir.

Aynı Kanun’un 56’ncı maddesi ise işgal harcı açısından, belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifenin alt ve üst sınırını hüküm altına almıştır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde; Genel bütçeye dâhil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin bu Kanun’da yazılı hükümlere göre yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.

İdare tarafından 2464 sayılı Kanun’da kapsamı belirtilen yerlerden olmayan bağımsız kullanıma müsait, dükkân ve işyeri niteliğindeki aşağıdaki listede ayrıntısı gösterilen taşınmazların işgaliye alınmak suretiyle yönetildiği, kiracılar ile Kanun’da bir karşılığı bulunmayan “İşgaliye Sözleşmesi” adıyla bir sözleşme imzalandığı görülmüştür.

Halbuki 2464 sayılı Kanun’un 52’nci maddesinde sayılan yerlerden olmayıp işgaliye karşılığı ihalesiz kiraya verilen taşınmazların kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını teminen 2886 sayılı Kanun’a göre ihale yoluyla kiralanması gerekmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde İdare tarafından toplam 10 adet taşınmazın işgaliye alınmak suretiyle kullandırıldığı tespit edilmiştir.

Tablo 6:İşgaliye Alınmak Suretiyle Kullandırılan Taşınmazlar

Sıra No

Sicil

Adres

Aylık İşgaliye Bedeli (TL)

1

895666

Süleymanbey Mah.Gökmen Sokak (1) Balık Satış Yeri

799

2

1034977

Süleymanbey Mah.Gökmen Sokak (2) Balık Satış Yeri

799

3

138705

Süleymanbey Mah.Gökmen Sokak (3) Balık Satış Yeri

799

4

527052

Süleymanbey Mah.Gökmen Sokak (4) Balık Satış Yeri

799

5

145118

Süleymanbey Mah.Gökmen Sokak (5) Balık Satış Yeri

799

6

148444

Süleymanbey Mah.Gökmen Sokak (6) Balık Satış Yeri

799

7

629219

Süleymanbey Mah.Gökmen Sokak (7) Balık Satış Yeri

799

8

625763

Süleymanbey Mah.Gökmen Sokak (8) Balık Satış Yeri

799

9

143837

Süleymanbey Mah.Gökmen Sokak (9) Balık Satış Yeri

799

10

135295

Süleymanbey Mah.Gökmen Sokak (10) Balık Satış Yeri

799

Kamu idaresi cevabında; “Tablo 5 te yer alan işgaliye olarak kullandırılan alanlardan;

İlimiz Merkez Süleymanbey Mahallesi Gökmen Sokağa cephe 11000 ölçekli imar planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirtilen taşınmaz mal üzerindeki 10 Adet Balık Satış yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine istinaden 20.02.2019 tarihinde yapılan ihale ile 3 yıllığına aşağıda belirtilen bedellerle kiracılara kiraya verilmiştir.” denilmektedir.

ADRES

KİRA BAŞLANGIÇ BİTİŞ SÜRESİ

DÖNEM KİRASI

SÜRESİ

1 NOLU BALIK SATIŞ YERİ

15.03.2019-14.03.2022

7.450.-TL+KDV YILLIK

3 YIL

2 NOLU BALIK SATIŞ YERİ

15.03.2019-14.03.2022

7.450.-TL+KDV YILLIK

3 YIL

3 NOLU BALIK SATIŞ YERİ

13.03.2019-12.03.2022

7.450.-TL+KDV YILLIK

3 YIL

4 NOLU BALIK SATIŞ YERİ

15.03.2019-14.03.2022

7.450.-TL+KDV YILLIK

3 YIL

5 NOLU BALIK SATIŞ YERİ

15.03.2019-14.03.2022

7.450.-TL+KDV YILLIK

3 YIL

6 NOLU BALIK SATIŞ YERİ

13.03.2019-12.03.2022

7.450.-TL+KDV YILLIK

3 YIL

7 NOLU BALIK SATIŞ YERİ

20.03.2019-19.03.2022

7.450.-TL+KDV YILLIK

3 YIL

8 NOLU BALIK SATIŞ YERİ

15.03.2019-14.03.2022

7.450.-TL+KDV YILLIK

3 YIL

9 NOLU BALIK SATIŞ YERİ

13.03.2019-12.03.2022

7.450.-TL+KDV YILLIK

3 YIL

10NOLU BALIK SATIŞ YERİ

14.03.2019-13.03.2022

7.450.-TL+KDV YILLIK

3 YIL

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; bulgudaki “İşgaliye Alınmak Suretiyle Kullandırılan Taşınmazlar” tablosunda yer alan taşınmazların; 20.02.2019 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesi kapsamında ihale edildiği ve 3 yıllığına kiraya verildiği belirtildiğinden, bu aşamada önerilecek başka bir husus yoktur.