MEHMET BALiOGLU

2547 Sayılı Yasa Hükümlerine Aykırı Olarak Vekalet Süresinin Uzatılması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Üniversite bünyesindeki bazı birimlerde vekaleten görev yapan yönetici kadrolarda bulunan akademik personelin vekalet sürelerinin yasal sınır olan altı ayı aştığı tespit edilmiştir.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16. maddesi, dekan vekaletinin altı aydan fazla süremeyeceğini ve bu sürenin sonunda yeni bir dekan atanması gerektiğini belirtmektedir.
 • Benzer düzenlemeler, 19. ve 20. maddelerle enstitü ve yüksekokul müdürlükleri için de geçerlidir.
 • Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, İşletme Fakültesi Dekanlığı, Fen Fakültesi Dekanlığı, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nde vekalet sürelerinin kanunen belirlenen süreyi aştığı tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 16 (Dekan)
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 19 (Enstitü Müdürü)
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 20 (Yüksekokul Müdürü)

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Vekalet süreleri dolan dekan, enstitü müdürü ve yüksekokul müdürlüklerine bir an önce asli atama yapılmalıdır.

Rapor Metni

Üniversite bünyesindeki bazı birimlerde vekaleten görev yapan yönetici kadrolarda bulunan akademik personelin vekalet sürelerinin Kanunun öngördüğü sürenin üzerinde olduğu

tespit edilmiştir.

2547 sayılı Kanun aslen vekalet müessesesini öngörmemiş olup, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu’nun hiçbir yerinde vekalet ile ilgili mali hükümler yer almamıştır.

2547 sayılı Kanunun “Dekan” başlıklı 16’ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafında ise dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birinin vekalet edeceği, göreve vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni bir dekan atanacağı hususu hükme bağlanmıştır.

Benzer düzenleme enstitü ve yüksekokul müdürleri için de yapılmış olup aynı Kanunun;

 • 19’uncu maddesinin (b) fıkrasında enstitü müdürüne vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlemin dekanlardaki gibi olduğu,

 • 20’nci maddesinin (b) fıkrasında yüksekokul müdürüne vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlemin, dekanlardaki gibi olduğu,

  hususları hükme bağlanmıştır.

  Görüleceği üzere kanunda İdareye bir seçenek sunulmamış, altı aydan fazla süren vekaletlerde bir dekan/ enstitü müdürü/yüksekokul müdürü atamasının yapılacağı amir hüküm olarak yer almıştır.

  Ancak; üniversitede:

 • Buca Eğitim Fakültesi Dekanının 2 yılı aşkın süredir, Güzel Sanatlar Fakültesi ile İşletme Fakültesi Dekanlarının 2 yıla yakın, Fen Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Dekanlarının da 1 yılı aşan süredir,

 • Fen Bilimleri Enstitü Müdürünün 06.09.2018 tarihinden bu yana 1 yılı aşkın süredir

  ve

 • Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünün de 28.11.2017 tarihinden bu yana 2 yılı

aşkın süredir

kesintisiz olarak vekaleten görev yaptıkları anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükmü çerçevesinde; İdarenin Kanunda belirtilen vekalet sürelerinin sona erdiği tarihler itibariyle asil olarak bir dekan/enstitü müdürü/yüksekokul müdürü ataması yapması gerekirken aynı kişilerin vekalet görevlerine devam etmelerinin mümkün olmadığı değerlendirilmiştir.