MEHMET BALiOGLU

15 Aralık 2017 – 14 Ocak 2018 Dönemine Ait İşçi Ücretlerinin 2017 Yılının Aralık Ayına Ait Kısmının 2018 Yılının Ocak Ayında Giderleştirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu

Belediyede 15 Aralık – 31 Aralık 2017 tarihlerine ait işçi ücretlerinin 2018 faaliyet dönemine ve bütçesine gider olarak yazılması.

Temel Bulgular

  • Belediyede 15 Aralık – 31 Aralık 2017 tarihlerine ait işçi ücretleri 2018 faaliyet dönemine ve bütçesine gider olarak yazılmıştır.
  • Bu durum neticesinde 2018 yılı 63- Gider Hesapları başlıklı hesap grubu ve buna bağlı olan bütçe hesapları doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.
  • İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edileceği belirtilmiştir.
  • Buna rağmen 2018 yılı Faaliyet Sonuçları Tablosunda 630- Giderler Hesabının hatalı tutarlar içermesine sebebiyet verilmiştir.
  • Söz konusu hesap bakımından Faaliyet Sonuçları Tablosu doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 320- Bütçe Emanetleri Hesabının işleyişinin düzenlendiği 250’nci maddesi
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “63 Gider Hesapları” başlıklı 370’inci maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uygun olarak işçi ücretlerinin kayıtlarına ilişkin işlemlerini düzeltmelidir.
  • Belediye, 2018 yılı Faaliyet Sonuçları Tablosunu doğru ve güvenilir bilgiler içerecek şekilde güncellemelidir.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 320- Bütçe Emanetleri Hesabının işleyişinin düzenlendiği 250’nci maddesine göre, 15 ila 31 Aralık tarihlerine ilişkin hesaplanan işçi ücretleri bir taraftan 320-Bütçe Emanetleri Hesabına alacak, 630- Giderler Hesabına borç; diğer taraftan 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak, 830- Bütçe Giderleri Hesabına borç kaydedilir.

Aynı Yönetmelik’in “63 Gider Hesapları” başlıklı 370’inci maddesinde ise, bu hesap grubunun faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk ettirilen giderlerin izlenmesi için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde işçi maaş ödemelerinde mali yılın sonunda 15 Aralık – 31 Aralık tarihlerine ait ücret tutarları 320-Bütçe Emanetleri Hesabına kaydedilmeli, bir sonraki yıl Ocak ayında maaş ödemesi yapılırken belirtilen tarihler için hakedilmiş olan maaş tutarı bu hesaptan çıkış yapılmak suretiyle ödenmelidir. Dolayısıyla 2017 yılı 15 Aralık – 31 Aralık tarihlerine ilişkin hesaplanan işçi ücretleri 2017 yılında giderleştirilmeli, bu giderler 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin olmadığından 2018 yılı içerisinde giderleştirilmemelidir.

Yapılan incelemede Belediyede istihdam edilen işçilerin ücretlerinin 15 Aralık – 31 Aralık 2017 dönemine ait kısmının 2018 faaliyet dönemine ve bütçesine gider yazıldığı

görülmüştür. Bu durum neticesinde 2018 yılı 63- Gider Hesapları başlıklı hesap grubu ve buna bağlı olan bütçe hesapları doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 320- Bütçe Emanetleri Hesabının işleyişinin düzenlendiği 250’nci maddesi gereği uygulama yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edileceği belirtilmiştir. Buna rağmen 2018 yılı Faaliyet Sonuçları Tablosunda 630- Giderler Hesabının hatalı tutarlar içermesine sebebiyet verilmiştir. Söz konusu hesap bakımından Faaliyet Sonuçları Tablosu doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.