MEHMET BALiOGLU

15 -31 Aralık Dönemine İlişkin Hesaplanan İşçi Ücretlerinin Ödenmesinde Bütçe Emanetleri Hesabının Kullanılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • İşçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin faaliyet giderlerinin dönemsellik ilkesine uygun gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekenler

Temel Bulgular

  • 15 – 31 Aralık dönemine isabet eden işçi ücretlerinin 320 Bütçe Emanetleri Hesabına kaydedilmesi işleminin yapılmadığı görülmüştür.
  • Yapılan incelemede, 15 – 31 Aralık tarih aralığını kapsayan işçi ücretlerine ilişkin yukarıda izah edilenler doğrultusunda yapılması gereken muhasebe kayıtlarının 2017 ve 2018 yıllarında yapılmadığı tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Temel kavramlar” başlıklı 5’inci maddesi
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 320 Bütçe Emanetleri Hesabına dair “Hesabın işleyişi” başlıklı 250’nci maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • 15 – 31 Aralık dönemine isabet eden işçi ücretlerinin 320 Bütçe Emanetleri Hesabına kaydedilmesi işleminin yapılmasının sağlanması
  • Bu konuda gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması

Rapor Metni

İşçi statüsünde personel çalıştıran müdürlüklerin 2018 yılı Ocak ayı ücret bordroları ve 2018 yılı muhasebe kayıt ve işlemleri incelendiğinde, işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin faaliyet giderlerinin dönemsellik ilkesine uygun gerçekleştirilebilmesi için yapılması gereken

15 – 31 Aralık dönemine isabet eden işçi ücretlerinin 320 Bütçe Emanetleri Hesabına kaydedilmesi işleminin yapılmadığı görülmüştür.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Temel kavramlar” başlıklı 5’inci maddesinde; dönemsellik kavramı, idarelerin faaliyetlerinin belirli dönemlerde raporlanacağı ve her dönemin faaliyet sonucunun diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması gerektiği şeklinde açıklanmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 320 Bütçe Emanetleri Hesabına dair “Hesabın işleyişi” başlıklı 250’nci maddesinde; 15 Aralık -31 Aralık tarihlerine ilişkin hesaplanan işçi ücretlerinin bir taraftan bu hesaba alacak, 630 Giderler Hesabına borç, diğer taraftan 835 Gider Yansıtma Hesabına alacak, 830 Bütçe Giderleri Hesabına borç kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Bahsedilen mevzuat hükümleri uyarınca, işçi ücretlerinin 15 – 31 Aralık tarihlerine ilişkin kısmı faaliyet dönemi içerisinde hak edilmiş ancak ödeme zamanı henüz gelmemiş bir gider olduğundan bu döneme isabet eden tutarların dönemsellik ilkesi gereği yıl sonu itibarıyla 320 Bütçe Emanetleri Hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, 15 – 31 Aralık tarih aralığını kapsayan işçi ücretlerine ilişkin yukarıda izah edilenler doğrultusunda yapılması gereken muhasebe kayıtlarının 2017 ve 2018 yıllarında yapılmadığı tespit edilmiştir.

Bu bilgiler ışığında;